ข้อที่ 1. คริสตจักรที่พระเยซูทรงสถาปนาขึ้น

ชีวิตและการสอนของพระเยซูได้ก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันในความเชื่อและมีสามัคคีธรรมที่ใกล้ชิดในคริสตจักรสมัยของอัครสาวกที่พระองค์ทรงจัดตั้งขึ้น อัครสาวกสร้างความสัมพันธ์สนิทกับพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นจากความตาย อัครทูตเปาโลให้เห็นภาพความผูกพันใกล้ชิดเหมือนคู่สมรส

“เพราะว่าข้าพเจ้าหมั้นท่านไว้กับสามีคนเดียว เพื่อถวายพวกท่านให้เป็นหญิงพรหมจารีบริสุทธิ์แด่พระคริสต์” 2 โครินธ์ 11:2

ตามที่เปาโลกล่าวไว้นี้ คริสตจักรเปรียบได้กับหญิงบริสุทธิ์ เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ เป็นสัญลักษณ์ของคริสตจักรอันเป็นที่รักของพระองค์

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมใช้คำอุปมาเช่นเดียวกัน ในการอธิบายอิสราเอลซึ่งเป็นชนชาติที่พระองค์ทรงเลือก พระเจ้าตรัสแก่คนอิสราเอลว่า “เจ้ารักเราเหมือนเจ้าเป็นเจ้าสาว” (เยเรมีย์ 2:2 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย) และ “เพราะเราเป็นสามีของเจ้า” (เยเรมีย์ 3:14 ฉบับอมตธรรมร่วมสมัย)

ในพระธรรมวิวรณ์เปรียบคริสตจักรเหมือนผู้หญิงด้วยว่า

“มีหมายสำคัญยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์ คือผู้หญิงคนหนึ่งสวมดวงอาทิตย์เป็นเสื้อผ้า และมีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนาง บนศีรษะของนางมีมงกุฎที่เป็นดาวสิบสองดวง” วิวรณ์ 12:1

(1) หญิงนั้น “สวมดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์” ชี้ให้เห็นว่าคริสตจักรส่องแสงเหมือนแสงอาทิตย์เวลากลางวัน เพราะสวมอาภรณ์แห่งพระสง่าศีแห่งการสถิตอยู่ด้วยของพระคริสต์ พระเยซูทรง “เป็นความสว่างแห่งโลก” (ยอห์น 8:12) ที่ฉายแสงให้สมาชิกในคริสตจักร ทำให้เขาเหล่านั้นก็กลายเป็น “ความสว่างแห่งโลก” (มัทธิว 5:14)

(2) หญิงนั้นมี “ดวงจันทร์อยู่ใต้เท้าของนาง” ดวงจันทร์หมายถึงการเป็นสื่อสะท้อนข่าวประเสริฐแห่งการเสียสละของพระคริสต์และพิธีต่างๆ ของชนชาติของพระเจ้าในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม ดวงจันทร์อยู่ “ใต้เท้าของนาง” หมายถึงแสงสะท้อนข่าวประเสริฐซึ่งพระราชกิจของพระคริสต์เข้ามาแทนที่

(3) หญิงนั้นมี “มงกุฎดาวสิบสองดวงบนศีรษะของนาง” ดวงดาวหมายถึงอัครสาวกสิบสองคนได้อย่างลงตัว บรรดาชายผู้มีปัญญาเป็นพยานให้แก่พระเยซูผู้ส่องสว่างเจิดจ้ามาจนถึงทุกวันนี้

ยอห์นที่อธิบายลักษณะของหญิงได้อย่างชัดเจน หมายถึงการเปลี่ยนจากชนชาติในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมของพระเจ้ามาเป็นคริสตจักรของคริสตชนในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ซึ่งพระเยซูทรงสถาปนาขึ้น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาว อธิบายบุคลิกลักษณะของหญิงผู้นี้ ที่เน้นถึงพันธกิจของคริสตจักรของคริสเตียนที่แบ่งปันแสงสว่างแห่งข่าวประเสริฐ

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>