สู่ชีวิตใหม่

บทนำ

พระคัมภีร์กล่าวว่า "ความสุขเนของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น" (สดุดี 1:1-3)

ชีวิตของผู้ที่แสวงหาและพบพระเจ้าย่อมมีการเปลี่ยนแลงใหม่ เราเรียกว่าชีวิตใหม่นี้ว่า "การเกิดใหม่" เพราะสิ่งเก่าที่เคยประพฤติ เป็นนิสัยติดตัวได้รับการเปลี่ยนใหม่แล้ว อุนิสัยใหม่และชีวิตที่มีคุณค่ามาแทนที่ ส่งผลแก่ตนเองและผู้อื่น

บทเรียน "สุ่ชีวิตใหม่" มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเสริมความรู้แลความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตใหม่ เพื่อการดำเนินชีวิตให้สมกับการได้เกิดใหม่ในพระเยซูก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อและบรรลุถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์บทเรียนนี้จึงมีเนื้อหาที่เหมาะกับผู้ทีรับเชื่อพระเยซูแล้ว และปรารพนาเติบโตขึ้นในความเชื่อ เพื่อการเตรียมพร้อม แบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้แก่ผู้อื่นและเฝ้ารอคอยการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู

"โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณีย์วิถีแห่งชีวิต" มีความภูมใจที่มีส่วนในการรับใช้ท่านในการเรียนรู้จักชีวิตที่ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ และเชื่อว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาบทเรียน "สู่ชีวิตใหม่" พร้อมสำหรับการเติบโตและการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ จนกว่าพระองค์เสด็จกลับมารับเราทั้งหลายไปสู่แผ่นดินของพระองค์

โรงเรียนพระคริสตธรรมทางไปรษณีย์วิถีแห่งชีวิต

ท่านจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ

(บทเรียนนี้ต้องใช้พระคัมภีร์ศึกษาควบคู่กัน)

 1. พระองค์กำลังจะกลับมาอีก

 2. เมื่อพระองค์เสด็จมา

 3. เวลาหนึ่งพันปีแรกของท่านกับพระเยซู

 4. โลกใหม่ของพระเจ้าสำหรับท่าน

 5. ชีวิตหลังความตาย

 6. การทำลายคนบาป

 7. หนทางเดียวสู่สวรรค์

 8. บัพติศมาจำเป็นหรือไม่

 9. องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นทนายของท่าน

 10. คำแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิต

 11. องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งกาลเวลาของท่าน

 12. เหตุใดคนจำนวนมานมัสการในวันอาทิตย์

 13. ผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งของท่าน

 14. ทรงเป็นเจ้าเหนือร่างกายของท่าน

 15. ทรงนำท่านสู่คริสตจักรของพระองค์

คลิก "ใบสมัคร" เพื่อขอรับบทเรียนฟรี