พบแล้วเล่ม 1

เนื้อหาบทเรียนของหลักสูตร

บทเรียนชุดพบแล้วมี 2 เล่ม 

เล่ม 1 บทที่ 1-13  l เล่ม 2 บทที่ 14-26  

เนื้อหาในบทเรียนชุดนี้

บทที่ 1 - เราสามารถเชื่อพระเจ้าได้

บทที่ 2 - เราสามารถเชื่อพระคัมภีร์ได้

บทที่ 3 - ชีวิตของฉันมีค่าสำหรับพระเจ้าจริงๆหรือ?

บทที่ 4 - แผนสำหรับชีวิตของท่าน

บทที่ 5 - สะพานสู่ชีวิตที่เบิกบานใจ

บทที่ 6 - โอกาสครั้งที่สองในชีวิต

บทที่ 7 - เรื่องราวอนาคตของท่าน

บทที่ 8 - เมื่อพระเยซูเสด็จมาเพื่อท่าน

บทที่ 9 - บ้านของท่านในสวรรค์

บทที่ 10 - พระเยซูจะเสด็จกลับมาอย่างเร็วคือเมื่อใด?

บทที่ 11 - อำนาจอัศจรรย์ในชีวิตฉัน

บทที่ 12 - พระผู้ช่วยให้รอดจากบาปผู้ทรงสถิต-นิรันดร์

บทที่ 13 - จากคนบาปที่ทำผิดสู่ธรรมิกชนที่ได้รับการอภัย

ดาวน์โหลด บททดสอบท้ายบทเรียน

คลิก "ใบสมัคร" เพื่อขอรับบทเรียนฟรี