ข้อที่ 2. เรื่องราวความพ่ายแพ้ของซาตาน

การปรากฏของผู้หญิงทำให้เกิดเวทีละครที่ยิ่งใหญ่

“หญิงนั้นมีครรภ์ และร้องด้วยความทรมานเพราะเจ็บครรภ์ แล้วหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็ปรากฏในสวรรค์ นี่แน่ะมีพญานาคสีแดงตัวใหญ่ตัวหนึ่ง มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา และบนหัวทั้งเจ็ดมีมงกุฎเจ็ดอัน และหางของพญานาคตวัดดวงดาวหนึ่งส่วนสามในท้องฟ้า แล้วทิ้งลงมาบนแผ่นดินโลก และพญานาคตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้างหน้าหญิงที่กำลังจะคลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรของนางทันทีที่บุตรนั้นคลอดออกมา แล้วนางก็คลอดบุตรชาย ผู้ที่จะครอบครองประชาชาติทั้งหมดด้วยคทาเหล็ก แต่บุตรของนางถูกนำตัวไปเฝ้าพระเจ้ายังพระที่นั่งของพระองค์” วิวรณ์ 12:2-5

ตัวละครเอกสำคัญในละครนี้คือ

(1) ผู้หญิง ซึ่งอธิบายแล้วว่าหมายถึงคริสตจักรของพระเจ้า (2) บุตรชาย ซึ่งเกิดจากหญิงผู้นี้ “ถูกนำตัวไปเฝ้าพระผู้เป็นเจ้ายังพระที่นั่งของพระองค์” และสักวันหนึ่งจะ “ครอบครองประชาชาติทั้งหมด” พระเยซูคริสต์คือบุตรชายคนเดียวเท่านั้นที่เกิดในโลกนี้ที่นำขึ้นเข้าเฝ้าพระเจ้า ณ พระที่นั่งของพระองค์ และสักวันหนึ่งจะทรงครอบครองประชาชาติทั้งหมด (3) พญานาค หมายถึงมารหรือซาตาน

“ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์ มีคาเอลกับบรรดาทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับพญานาค และพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้ แต่มันพ่ายแพ้และพบว่าไม่มีที่อยู่สำหรับพวกมันในสวรรค์อีกต่อไป พญานาคตัวใหญ่นั้นคืองูดึกดำบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่ามารหรือซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลก มันถูกโยนลงมาที่แผ่นดินโลก และเหล่าบริวารของมันถูกโยนลงมากับมันด้วย” วิวรณ์ 12:7-9

ภาพชัดเจนขึ้นอีกครั้งและทำให้เราเข้าใจในสัญลักษณ์ต่างๆ เมื่อมารและบริวารของมัน “ไม่มีที่อยู่ในสวรรค์” มันจึง “ถูกโยนลงมาบนโลก” เมื่อพระเยซูทรงบังเกิดในโลก มารพยายามฆ่าพระเยซู (บุตรชาย) ทันทีที่พระองค์ทรงประสูติ แต่มารพลาดโอกาส พระเยซูทรง “ถูกนำไปเข้าเฝ้า” ที่พระที่นั่งของพระเจ้า

จากนั้นต่อมา ซาตานจึงคิดทำลายคริสตจักรของคริสตชนที่พระคริสต์ทรงจัดตั้งขึ้น อัครสาวกยอห์นผู้เขียนพระธรรมวิวรณ์ได้เห็นส่วนหนึ่งของสงครามขับเคี่ยวกันระหว่างพระคริสต์และซาตานบนโลก ขณะที่สงครามที่ถึงจุดสุดยอดเมื่อมีงการตรึงพระคริสต์บนไม้กางเขน ยอห์นได้ยินเสียงร้องจากสวรรค์ว่า

“บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอำนาจของพระคริสต์ของพระองค์มาถึงแล้ว เพราะว่าผู้กล่าวหาพี่น้องของเรา ถูกโยนลงไปแล้ว คือผู้ที่กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนนั้น” วิวรณ์ 12:10 (เปรียบเทียบกับยอห์น 12:31, และลูกา10:18)

พระเยซูทรงมีชัยชนะเด็ดขาดเหนือซาตานที่ไม้กางเขน จากนั้นพระองค์ทรงยืนยันถึงแผนการ “การช่วยให้รอดจากบาป” ที่แน่นอนของ และทรงจัดเตรียม “ฤทธิ์เดช” เพื่อต่อสู้กับเล่ห์กลของซาตาน ให้มีความมั่นใจว่าจะได้เข้าไปสู่ “แผ่นดินของพระเจ้า” และ “สิทธิอำนาจ” ของพระผู้ช่วยให้รอด ยืนยันความเป็นมหาปุโรหิตและกษัตริย์ของเรา

“บัดนี้ความรอด....มาถึงแล้ว” เป็นการประกาศว่าเวลาแห่งเกียรติยศในประวัติศาสตร์กำลังจะมาถึงแล้ว การประสูติของพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดจากบาปของโลกเกิดขึ้นแล้ว (ข้อที่ 5) ถึงแม้ต้องพบการทดลองอันเลวร้ายของซาตานแต่พระเยซูยังทรงมีชีวิตที่ปราศจากบาป ทรงสิ้นพระชนม์และทรงเป็นขึ้นมาจากตาย เป็นชัยชนะเหนือความบาปและความตาย (ช้อ 10) ซาตานจึงพ่ายแพ้ตลอดกาล (ข้อ 7-9) ไม้กางเขนเป็นการขยายให้เห็นถึงฤทธานุภาพอย่างเต็มที่ของพระองค์

การประกาศ “บัดนี้ความรอด....มาถึงแล้ว” ไม่เพียงแต่ยอห์นเท่านั้นจักรวาลก็สนใจด้วย

“เพราะเหตุนี้จงรื่นเริงยินดีเถิด สวรรค์และบรรดาผู้ที่อยู่ในสวรรค์ แต่วิบัติจะมีแก่แผ่นดินโลกและทะเล เพราะว่ามารได้ลงมาหาเจ้าทั้งหลาย! ด้วยความเดือดดาลอย่างยิ่ง เพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อย” วิวรณ์ 12:12

สวรรค์ทั้งหมดฉลองชัยชนะของพระเยซู พระคริสต์ทรงทำลายคำกล่าวอ้างสิทธิ์ทุกอย่างของซาตานซึ่งครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นในสวรรค์ และบัดนี้มันเป็นผู้พ่ายแพ้ สูญเสียสิทธิทุกอย่างในโลกตลอดไป

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>