ข้อที่ 5. พระเจ้าทรงลืมคนที่หลับในความตายหรือเปล่า?

การหลับของความตายยังไม่ใช่ตอนจบของเรื่อง ณ ที่หลุมฝังศพพระเยซูตรัสกับมาร์ธา พี่สาวลาซาลัสว่า

“เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป” ยอห์น 11:25

เขาเหล่านั้นซึ่งตาย “ในพระคริสต์” หลับอยู่ในหลุมฝังศพ แต่ยังมีอนาคตสดใส พระองค์ผู้นับเส้นผมบนศีรษะของเราได้ครบทุกเส้นจะไม่ลืมเรา เราอาจตายและกลับสู่ธุลีดินแต่บันทึกส่วนตัวของเรายังคงชัดเจนในพระทัยพระเจ้า เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา พระองค์จะปลุกคนชอบธรรมที่ตายแล้วจากการหลับของเขา เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเรียกลาซารัส

“พี่น้องทั้งหลาย เราไม่อยากให้ท่านขาดความเข้าใจเรื่องคนที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่านจะไม่เป็นทุกข์โศกเศร้า อย่างคนอื่นๆที่ไม่มีหวัง....คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสสั่ง ด้วยเสียงเรียกของหัวหน้าทูตสวรรค์และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด” 1 เธสะโลนิกา 4:13, 16-18

ในวันฟื้นคืนชีพของเรา การนอนอยู่ในอุโมงค์แห่งความตายดูเหมือนที่หลับเพียงงีบเดียว คนตายจะไม่รับรู้เวลาที่ผ่านไป เขาเหล่านั้นที่ยอมรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาป จะถูกปลุกให้ตื่นโดยพระสุรเสียงอันมหัศจรรย์ของพระองค์เมื่อเสด็จลงมาในโลก

นอกจากความหวังของการฟื้นจากความตายแล้ว ยังมีอีกความหวังหนึ่งคือ ที่จะอยู่ในบ้านแห่งสวรรค์ที่พระเจ้า “จะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆ หยดจากตาของเขาทั้งหลาย และความตายจะไม่มีอีกต่อไป ความเศร้าโศก การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป” (วิวรณ์ 21:4) บรรดาผู้ที่รักพระเจ้าจะไม่เกรงกลัวความตาย เป็นชีวิตที่เติมเต็มด้วยพระเจ้าองค์นิรันดร์ พระเยซูทรงถือ “ลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตาย” (วิวรณ์ 1:18) การไม่มีพระคริสต์ ความตายจะเป็นถนนเส้นเดียวทำให้จบลงที่การลืมเลือน แต่ในพระคริสต์จะมีแต่ความหวังสว่างสดใส

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>