ข้อที่ 3. นรกจะถูกเผาไหม้นานเท่าใด?

มีผู้เชื่อพระเจ้าจำนวนมากยอมรับว่า คำสอนที่บอกว่าไฟนรกไหม้ตลอดไปเป็นนิตย์ ทำให้คนที่อยู่ในนั้นต้องถูกทรมานตลอดไป ให้เรามาศึกษาเนื้อหาของข้อพระธรรมที่กล่าวถึงวิธีที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อความบาปและคนบาป

“พระองค์จะลงโทษสนองคนที่ไม่รู้จักพระเจ้า และคนที่ไม่ดำเนินชีวิตตามข่าวประเสริฐเรื่องของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา คนเหล่านั้นจะได้รับโทษ อันเป็นความพินาศนิรันดร์และพรากจากพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และจากพระสิริแห่งพระกำลังของพระองค์” 2 เธสะโลนิกา 1:8, 9

โปรดสังเกตว่า “ความพินาศนิรันดร์” ไม่เหมือนกับ “การทรมานนิรันดร์” ความพินาศนิรันดร์คือการตายนิรันดร์นั่นเอง อัครสาวกเปโตรพูดถึงวันพิพากษาและ “หายนะของคนอธรรม” (2 เปโตร 3:7)

ตามที่พระเยซูตรัสว่า “จิตวิญญาณและกาย” สามารถทำลายในนรกได้ (มัทธิว 10:28) ในคำเทศนาบนภูเขาของพระองค์ พระเยซูตรัสเกี่ยวกับประตูคับและทางแคบ “นำไปสู่ชีวิต” ส่วนถนนกว้าง “นำไปถึงความพินาศ” (มัทธิว 7:13, 14) พระธรรมยอห์น 3: 16 พระเยซูทรงอธิบายว่าพระเจ้า “ได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์” เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะ “ไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” พระเยซูทรงชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างชีวิตนิรันดร์และความตาย ไม่ใช่เผาไหม้เป็นนิตย์ จึงสรุปได้ว่านรกมีวันสิ้นสุดแน่นอน ผลก็คือความตายและความพินาศของคนอธรรมจะสิ้นสุดลง

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีข้อพระธรรมตลอดทั้งเล่ม กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าคนอธรรมจะถูกทำลาย “คนอธรรมจะถูกตัดออกไปเสีย” (สดุดี 37:28) พวกเขา “จะถูกทำลาย” (2 เปโตร 2:12) “เขาอันตรธานไปเหมือนควัน” (สดุดี 37:20) ไฟจะลายเหลือแต่ขี้เถ้า (มาลาคี 4:1-3) “ค่าจ้างแห่งบาปคือความตาย” ในนรกไม่ใช่ชีวิตนิรันดร์ “แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์” (โรม 6:23)

การลงโทษครั้งสุดท้ายในนรกเพื่อทำลายความบาปให้หมดไปจากจักรวาลไม่ให้เหลืออะไรไว้ เป็นการยากยิ่งเมื่อนึกถึงภาพของพระคริสต์ผู้ทรงร้องไห้ต่อชะตากรรมของเยรูซาเล็มและอภัยคนที่ตรึงพระองค์จนสิ้นพระชนม์ จากนั้นพระองค์จะเฝ้าทนดูความทุกข์ทรมานของบรรดาคนที่ถูกตัดสินให้พินาศต่อหน้าต่อตาตลอดไปได้หรือ

นรกมีเวลาสิ้นสุดแน่นอน เมื่อครบเวลา 1,000 ปี พระเจ้าทรงปล่อยไฟลงมาจากท้องฟ้าเพื่อกำจัดซาตาน บริวารของมัน ความบาปและคนที่ยังยึดมั่นอยู่ในบาป “ไฟ” จะ “ลงมาจากสวรรค์” เผาผลาญคนเหล่านั้น (วิวรณ์ 20:9)

พระเยซูตรัสว่า “ไฟที่ไม่มีวันดับ” (มัทธิว 3:12) ไม่มีอะไรจะดับเปลวเพลิงนั้นได้จนกว่าจะทำลายล้างจนหมดสิ้น

พระเจ้าทรงสัญญาว่าเมื่อเสร็จจากการชำระล้างด้วยไฟแล้ว พระองค์จะทรงสร้าง “โลกใหม่” ที่ “สิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่จำกันหรือนึกได้อีก” และ “จะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงครวญครางอีก” (อิสยาห์ 65:16-19)

ช่างเป็นวันที่วิเศษอะไรอย่างนี้ ทุกอย่างที่ทำให้หัวใจต้องหมดสิ้นไป พระเจ้าจะทรงลบบาดแผลบาปออกจากใจทุกดวงและความสุขของเราจะสมบูรณ์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>