ข้อที่ 2. นรกจะเผาไหม้เมื่อไรและที่ไหน?

มีข้อโต้แย้งแนวความคิดที่เกิดขึ้นเสมอว่า ขณะนี้พระเจ้ายังไม่มีไฟเผาใน “นรก” ที่คนบาปที่ตายแล้วต้องลงไปในนั้น นรกเกิดขึ้นเมื่อโลกกลายเป็นบึงไฟ พระเจ้าทรงรอคอยการตัดสินคนอธรรมซึ่งจะสำเร็จในวันพิพากษาสุดท้ายเมื่อครบ 1000 ปี แล้ว (วิวรณ์ 20:9-15)

“องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่า จะช่วยคนที่ยำเกรงพระเจ้าพ้นจากการทดลองได้อย่างไร และทรงทราบวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อวันพิพากษา” 2 เปโตร 2:9

พระองค์ทรงชำระโลกของเราด้วยไฟบริสุทธิ์

“ฟ้าและแผ่นดินในปัจจุบัน ก็เก็บรักษาไว้สำหรับไฟ ถูกเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันหายนะของบรรดาอธรรม” 2 เปโตร 3:7

พระเจ้าไม่เคยมีแผนให้มนุษย์คนใดต้องจบชีวิตในไฟนรก แต่เมื่อคนเราไม่ยอมหยุดติดตามซาตานและยึดติดในบาป ในที่สุดเขาเหล่านั้นก็ต้องรับผลจากทางที่เขาเลือกเอง

“แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘พวกท่านผู้ถูกแช่งสาบจงถอยไปจากเราและเข้าไปอยู่ในไฟที่ไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและบริวารของมัน’” มัทธิว 25:41

ตามพระดำรัสของพระเยซู นรกจะเผาไหม้เมื่อใด?

“ฉะนั้นเขาเก็บข้าวละมานเผาไฟเสียอย่างไร เมื่อเวลาสิ้นยุค [โลก,ฉบับคิงส์เจมส์] ก็จะเป็นอย่างนั้น บุตรมนุษย์จะใช้บรรดาทูตสวรรค์ของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิ่งที่ทำให้หลงผิด และพวกผู้ที่ทำชั่วไปจากแผ่นดินของท่าน และจะทิ้งลงในเตาไฟที่ลุกโพลง ที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” มัทธิว 13:40-42

ข้าวละมานซึ่งหมายถึง คนชั่วจะไม่ถูกเผาจนกว่าจะถึงวาระสุดท้ายของโลก ก่อนจะทำการตัดสิน ทั้งจักรวาลต้องมั่นใจว่าพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคนด้วยความยุติธรรม เหมือนรายละเอียดในบทเรียนบทที่ 22 ในความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่ระหว่างพระคริสต์กับซาตาน มารได้พยายามพิสูจน์ให้จักรวาลได้เห็นว่าวิถีทางของบาปนั้นเป็นทางที่ดีกว่า แต่พระเยซูทรงแสดงให้เห็นว่า การเชื่อฟังเป็นกุญแจนำไปสู่ชีวิตที่น่าพึงใจมากกว่า

เมื่อครบ 1000 ปี การเปิดเผยที่แสดงออกให้เห็นนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อมีการพิพากษาซาตาน ทูตบริวารของมันและคนอธรรม หลังจากหนังสือบันทึกเปิดออกเพื่อดูการกระทำของแต่ละคนในอดีตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่นี้ พระเจ้าจะโยนซาตาน ความตายและหลุมฝังศพรวมทั้งทุกคนที่ “ไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิต . . .ลงไปในบึงไฟ” (วิวรณ์ 20:14-15) ตามที่บันทึกไว้ในพระวจนะข้อต่อไป วิวรณ์ 21:1 กล่าวว่าหลังจากที่พระเจ้าทรงชำระล้างบาปในโลกนี้ด้วยไฟแล้ว พระองค์จะสร้าง “ฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่”

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>