ข้อที่ 6. ฉากการพิพากษาครั้งสุดท้าย

นี่คือโอกาสครั้งแรกที่ มนุษย์ทั้งหมดตั้งแต่โลกถูกสร้างขึ้นมา ได้มาพบหน้ากัน พระเยซูทรงนำฝ่ายบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่ได้รับการไถ่บาปแล้ว ผู้อาศัยอยู่ในนคร ส่วนซาตานเป็นผู้นำกลุ่มคนอธรรมซึ่งอยู่นอกกำแพงนคร วิกฤตการณ์เริ่มขึ้น ขณะนั้น พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาโดยใช้มาตรการขั้นสุดท้ายและคนอธรรมจะได้รับการพิพากษาลงโทษ

“แล้วข้าพเจ้าเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาว และเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น... ข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคนตาย ทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้น แล้ว…. คนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น” – วิวรณ์ 20:11, 12

ขณะที่คนอธรรมยืนต่อหน้าบัลลังก์พิพากษา การกระทำของเขาทั้งหมดที่บันทึกในหนังสือแห่งชีวิตได้ถูกเปิดออกต่อหน้า จากบันทึกนี้จะมีเรื่องราวในสวรรค์ เรื่องของพระเยซู ผู้พิพากษาผู้ชอบธรรม และเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวกับการที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อมนุษย์ผู้ถลำไปในความบาป ทั้งชาย หญิงและบรรดาทูตสวรรค์

จักรวาลทั้งหมดเริ่มเฝ้าดูด้วยความสนใจอย่างยิ่ง พระเยซูทรงยืนต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า ทรงให้ทุกคนได้เข้าใจภารกิจการไถ่บาปของพระองค์ พระองค์ทรงเปิดเผยให้เห็นถึงการเสด็จมาเพื่อหาและช่วยมนุษย์ที่หลงหายให้รอด พระองค์เสด็จมาในโลกเกิดเป็นมนุษย์ มีชีวิตที่ปราศจากบาป ต้องต่อสู้กับการทดลองต่าง ๆ ในที่สุดทรงสละพระชนม์บนไม้กางเขน และเป็นมหาปุโรหิตของเราในสวรรค์ ในที่สุด เมื่อพระคริสต์ทรงก้าวออกมาข้างหน้าด้วยความรันทดในพระทัย แก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธไม่ยอมรับเอาพระคุณของพระองค์ ทุกชีวิตในจักรวาลจะยอมรับรู้การตัดสินและความจำเป็นในการพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้า

“เพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยู่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระเจ้า เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ เรามีชีวิตอยู่ตราบใด ทุกคนจะคุกเข่ากราบเราและทุกลิ้นจะสรรเสริญ”โรม 14:10-11

“พระเยซูคริสต์.... ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งมรณาบนกางเขน!.... เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก... จะคุกเข่าลงกราบพระองค์.... และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา” ฟีลิปปี 2:5-11

ตั้งแต่ความบาปเกิดขึ้นมา ซาตานได้ใส่ร้ายป้ายสีพระอุปนิสัยของพระเจ้า กล่าวหาพระองค์ว่าไม่ยุติธรรม แต่บัดนี้ทุกคำถามได้รับคำตอบหมดสิ้นอย่างไม่มีข้อสงสัย บัดนี้ทุกชีวิตในจักรวาลต่างได้รับรู้ว่า พระเยซูหรือพระเมษโปดกของพระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้สมควรได้รับความรักและการนมัสการจากเรา บัดนี้แผนการและพระประสงค์ทั้งหมดของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยอย่างครบถ้วน รวมทั้งพระอุปนิสัยของพระเจ้าก็ได้รับการพิสูจน์ด้วย

ไม่เพียงผู้ที่รอดเท่านั้น แม้แต่ซาตานและบริวารทั้งหมดของมันยอมสารภาพว่า ทางของมันเป็นทางผิด และทางของพระเจ้ายุติธรรมและเป็นความจริง ทุกชีวิตเห็นว่าความชั่วร้ายและการเห็นแก่ตัวนำไปสู่ความทุกข์ยาก ความไม่รู้จักพอและไม่ควรค่าที่จะคงอยู่ต่อไป

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>