ข้อที่ 5. ซาตานได้รับการปลดปล่อยเมื่อครบหนึ่งพันปี

เมื่อครบหนึ่งพันปี พระคริสตธรรมคัมภีร์กล่าวไว้ว่า

“ข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์ คือนครเยรูซาเล็มใหม่ เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์ และจากพระเจ้า นครนี้เตรียมพร้อม เหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามี” วิวรณ์ 21:2

นครที่งดงามมหัศจรรย์ที่เราได้อาศัยตลอดหนึ่งพันปี บัดนี้เป็นนครบริสุทธิ์ มีพระคริสต์และบรรดาคนที่ได้รับการไถ่บาปจากพระองค์ทั้งหมด จะเลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์สู่โลกของเรา

เมื่อสิ้นสุดหนึ่งพันปีซาตานจะทำอะไร?

“เมื่อครบหนึ่งพันปีแล้ว ซาตานจะถูกปล่อยออกจากคุกที่ขังมัน และมันจะออกไปล่อลวงประชาชาติต่างๆทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลก... ให้มาชุมนุมกันเพื่อเข้าสู่สงคราม จำนวนของเขาทั้งหลายเหมือนอย่างเม็ดทรายที่ทะเลและพวกเขายกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลก และล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชนและนครอันเป็นที่รักนั้นไว้” วิวรณ์ 20:7-9

เมื่อเวลาหนึ่งพันปีสิ้นสุดลง (ข้อ 5) คนชั่วจะฟื้นขึ้นมาจากความตายครั้งที่สอง เมื่อคนชอบธรรมจะลงมาในโลกนี้พร้อมกับนครบริสุทธิ์ คนอธรรมฟื้นคืนชีพขึ้นมา “ซาตานจะถูกปล่อยออกไป” (ข้อ 3) ซาตานจะนำเอาบรรดาคนชั่ว คนอธรรมมีเป้าหมายเพื่อมุ่งทำลายคนชอบธรรม มันจะไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่น้อย พวกเขาจัดเตรียมกองทัพใหญ่โตทันที เพื่อเข้าโจมตีนครบริสุทธิ์ คนอธรรมจะเข้าล้อมนครเยรูซาเล็มใหม่ (ข้อ 9) พวกเขาได้สัมผัสความน่ากลัวของการถูกตัดขาดจากพระเจ้า และจะหลงหายตลอดไปเป็นนิตย์

การเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระคริสต์

คนชอบธรรมถูกรับขึ้นไปสวรรค์

คนอธรรมถูกทำลาย

คนชอบธรรมอยู่บนสวรรค์พิพากษาคนอธรรม

คนอธรรมตายอยู่บนโลกที่ถูกทิ้งร้าง

คนชอบธรรมที่ตายฟื้นขึ้น

การฟื้นคืนชีพครั้งที่หนึ่ง

ซาตานถูกจองจำในโลกอย่างโดดเดี่ยว

ไม่มีใครให้หลอกลวง

กรุงเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาบนโลก

พร้อมกับพระคริสต์และคนชอบธรรม

คนอธรรมยกกองทัพล้อมกรุงเยรูซาเล็มใหม่

คนอธรรมถูกพิพากษาและถูกทำลายด้วยไฟ

โลกใหม่ถูกสร้างขึ้น

1000 ปี คนอธรรมที่ตายฟื้นขึ้น

การฟื้นคืนชีพครั้งที่สอง