ข้อที่ 4. คนชอบธรรมพิพากษาคนอธรรม

ระหว่างหนึ่งพันปีเป็นเวลาแห่งการพิจารณาพิพากษาด้วย เราต้องระลึกไว้เสมอว่าหลักของการพิพากษาประกอบด้วยขั้นตอนหลักสี่ประการคือ

(1) การพิจารณาพิพากษาคนชอบธรรมล่วงหน้า ก่อนการเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์

(2) การมอบบำเหน็จแก่คนชอบธรรมเมื่อพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สอง

(3) การพิพากษาคนอธรรมในระหว่างหนึ่งพันปี

(4) บำเหน็จที่จะมอบให้แก่ซาตานและคนอธรรมเมื่อสิ้นสุดหนึ่งพันปี (ท่านสามารถทบทวนขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของการพิพากษา พิจารณาก่อนการพิพากษา และบำเหน็จที่มอบให้แก่คนชอบธรรม ในบทเรียนบทที่ 13) ในบทนี้เราจะศึกษาขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อให้ทราบถึงบำเหน็จของคนอธรรม

เราได้เห็นภาพเมื่อพระคริสต์เสด็จมาเป็นครั้งที่สอง คนชอบธรรมที่ตายจะฟื้นคืนชีพจะถูกรับไปสวรรค์พร้อมกับคนชอบธรรมซึ่งยังมีชีวิตอยู่ คน เหล่านี้จะเข้าไปอยู่ในบ้านบนสวรรค์เป็นเวลาหนึ่งพันปี ในช่วงหนึ่งพันปีคนชอบธรรมเหล่านี้จะทำอะไรบนสวรรค์?

“ ท่านไม่รู้หรือว่า ธรรมิกชน [ผู้ได้รับการช่วยให้รอด] จะพิพากษาโลก... ท่านไม่รู้หรือว่าเราจะพิพากษาพวกทูตสวรรค์” 1 โครินธ์ 6:2-3

“ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งอยู่บนนั้นได้รับมอบอำนาจในการพิพากษา ข้าพเจ้าเห็นดวงวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกตัดศีรษะเพราะการเป็นพยานถึงพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้า... เขาทั้งหลายกลับมีชีวิตขึ้นอีกและครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาหนึ่งพันปี” วิวรณ์ 20:4

ในช่วงเวลาหนึ่งพันปี คนชอบธรรมจะได้ทบทวนดูคนอธรรมและทูตสวรรค์ที่หลงทำบาปร่วมกับซาตานหัวหน้าของพวกเขา นี่คือสิ่งที่เหมาะสมและยุติธรรมที่สุด สำหรับบรรดาผู้ที่ได้พลีชีพเพื่อพระคริสต์ ผู้ได้รับชัยชนะการต่อสู้กับซาตาน และบรรดาผู้ที่ได้ต่อสู้เพื่อข่าวประเสริฐ ผู้มีรอยแผลจากการต่อสู้ ได้มีโอกาสตรวจสอบและเข้าใจการพิพากษาคนชั่วของพระเจ้า

พระเจ้าทรงเมตตาให้โอกาสแก่มนุษย์ผู้ได้รับการไถ่ได้ตรวจสอบวิธีการพิพากษาคนอธรรมของพระองค์ เราอาจมีคำถามมากมาย เช่น “ทำไมลุง ป้า น้า อา ของเราจึงไม่ได้อยู่ที่นี่? ดูเหมือนเขาเป็นคนดีนะ” เมื่อได้อ่านจากบันทึกและการพิพากษาคนตาย พวกเขา “ก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้น” (วิวรณ์ 20:12) เราจะเห็นการพิพากษามนุษย์ของพระเจ้าด้วยตนเองว่า พระองค์ทรงเที่ยงธรรมและยุติธรรมกับทุกคน เราจะเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงให้โอกาสแก่มนุษย์ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อให้ยอมมอบใจแก่พระเจ้า เมื่อนั้นเราจะได้เห็นถ้อยคำแห่งการตัดสินอันยุติธรรมอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>