ข้อที่ 3 ซาตานถูกจองจำอยู่ในโลกหนึ่งพันปี

เมื่อหนึ่งพันปีเริ่มขึ้น คนชอบธรรมทั้งหมดไปสวรรค์และคนอธรรมทั้งหมดตายอยู่ในโลก ในช่วงหนึ่งพันปีนี้เกิดอะไรขึ้นบนโลกของเรา?

“ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลลึก และถือโซ่เส้นใหญ่ในมือของท่าน และท่านจับพญานาคที่เป็นงูดึกดำบรรพ์ ผู้ซึ่งเป็นมารและซาตาน แล้วมัดมันไว้หนึ่งพันปี แล้วโยนมันลงไปในบาดาลลึกนั้นใส่กุญแจและประทับตราไว้ เพื่อไม่ให้มันล่อลวงประชาชาติต่างๆได้อีกต่อไป จน ครบหนี่งพันปี หลังจากนั้นจะต้องปล่อยมันออกมาชั่วระยะเวลาหนึ่ง” วิวรณ์ 20:1-3

เมื่อพระเยซูเสด็จมา ซาตานจะถูกจองจำ ในระหว่างหนึ่งพันปีนั้นมันจะถูกขังไว้ที่ใด? คำว่า “บาดาล” หรือ “Abyss” ในภาษากรีกแปลว่า “ลึกมาก” หรือ “อเวจี” ในปฐมกาล 1:2 พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมของกรีกใช้คำว่า “Abyss” อธิบายถึงโลกที่ยังไม่พัฒนาซึ่งอยู่ในช่วงก่อนการสร้างโลก ดังนั้นโลกของเราก็คือบาดาลที่พระเจ้าทรงขังซาตาน

พระคริสตธรรมคัมภีร์บรรยายถึงซาตานที่ถูกล่ามด้วย “โซ่ตรวนใหญ่” เป็นโซ่จริงใช่หรือไม่? ในที่นี้ไม่ใช่จริง เป็นเพียงสัญญลักษณ์หมายถึงสถานการณ์ ตลอดหนึ่งพันปี ซาตานต้องการหลอกลวงคนเป็นอย่างมาก แต่จะไม่มีใครให้มันหลอกลวง เพราะคนชอบธรรมทั้งหมดขึ้นไปสวรรค์แล้ว และคนอธรรมทั้งหมดตายกลายเป็นดินไปหมดแล้ว ซาตานไม่สามารถหลอกหรือล่อลวงใครได้อีกต่อไป มันจะท่องไปในโลกที่ว่างเปล่านี้ ให้หวนคิดถึงเรื่องราวที่ปวดร้าวใจและความทุกข์โศกที่มันได้ก่อขึ้น

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>