ข้อที่ 2. ฟื้นขึ้นเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา

คนชอบธรรมฟื้นคืนจากความตายครั้งแรกเมื่อพระคริสต์เสด็จมาครั้งที่สอง

“ คือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วย...เสียงแตรของพระเจ้า และทุกคนที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน หลังจากนั้นพระเจ้าจะทรงรับพวกเราซึ่งยังมีชีวิตอยู่ขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้น และจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” 1 เธสะโลนิกา 4:16, 17

เมื่อพระเยซูเสด็จมายังโลกนี้อีกครั้ง พระองค์จะทรงรับเอา “ผู้ตายแล้วในพระคริสต์” ขึ้นไปบนสวรรค์พร้อมกับคนชอบธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะว่าคนบาปยังคงติดอยู่กับความบาป เขาเหล่านั้นไม่สามารถจะอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าได้ และเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา เขาจะถูกเผาผลาญ “ด้วยไฟ” (ลูกา 17:26-30) (ท่านสามารถทบทวนเหตุการณ์การเสด็จกลับมาของพระเยซูในบทที่ 8 )

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>