ข้อที่ 7. คริสตจักรโปเตสแตนท์บางแห่งมีความคิดเห็นอย่างไร?

เอกสารข้อสังเขปหลักข้อเชื่ออย่างเป็นทางการหลายฉบับของนิกายโปรเตสแตนท์ เห็นพ้องต้องกันว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์ไม่ได้ให้สิทธิ์อำนาจการรักษาวันอาทิตย์เป็นวันสะบาโตแต่อย่างใด

มาร์ติน ลูเธอร์ ผู้ก่อตั้งคริสตจักรลูเธอร์แรน (Lutheran Church) ได้เขียนในหนังสือ Augsburg Confession คำสารภาพอ๊อกซเบิร์ก, เรื่องที่ 28 ย่อหน้าที่ 9 ว่า

“ เขาเหล่านั้น (คริสตจักรโรมันคาทอลิก) ได้ใช้สิทธิ์บิดเบือนและเปลี่ยนวันสะบาโตเป็นวันอาทิตย์ (วันของพระเจ้า) ซึ่งผิดพระบัญญัติสิบประการ.....ไม่มีตัวอย่างใดที่จะกล้าดีไปกว่าการเปลี่ยนแปลงวันสะบาโตนี้อีกแล้ว (ตามที่เขาพูด) คริสตจักรมีความยิ่งใหญ่ เป็นอำนาจและสิทธิหน้าที่ของคริสตจักรเพราะความยิ่งใหญ่นั้นจึงได้ตัดพระบัญญัติไปหนึ่งข้อจากสิบข้อเรียบร้อยแล้ว”

อาโมส บินนี่ (Amos Binney) และ เดเนียล สตีล (Daniel Steele) ศาสนาจารย์แห่งคริสตจักรเมโธดีสท์ (Methodist)ได้ให้ข้อคิดว่า

“เป็นความจริงที่ว่า ไม่มีคำสั่งใดเกี่ยวกับการบัพติศมาให้เด็กทารกที่เชื่อถือได้ ...หรือการรักษาวันแรกของสัปดาห์เป็นวันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ใน คริสตจักรคาทอลิก” เรื่องย่อเกี่ยวกับศาสนา (นิวยอร์ค: หนังสือเกี่ยวกับเมโทดีสท์, 1902) หน้า 180, 181

ดร. เอ็น ซัมเมอร์เบลล์ ( Dr. N. Summerbell) นักประวัติศาสตร์ผู้ศึกษาเกี่ยวกับอัครสาวกของพระผู้เป็นเจ้าหรือคริสตจักรของคริสตชนได้กล่าวไว้ว่า

“คริสตจักรโรมันคาทอลิกได้ละทิ้งความเชื่อเดิมโดยสิ้นเชิง...ได้บิดเบือนพระบัญญัติข้อที่สี่โดยละทิ้งวันสะบาโตตามพระวจนะของพระเจ้า และตั้งวันอาทิตย์ให้เป็นวันบริสุทธิ์แทน” ประวัติศาสตร์จริงของคริสตชนและโบสถ์ของคริสตชน, หน้า 417, 418 A True History of the Christian and the Christian Church, page 417 , 418

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>