ข้อที่ 3. พระเยซูทรงเปลี่ยนวันสะบาโตหรือ?

ตามพระดำรัสของพระเยซู จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระบัญญัติสิบประการ

“อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะ เราไม่ได้มาล้มเลิก แต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการ เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่ แม้อักษรหนึ่งหรือขีดๆ หนึ่งก็จะไม่สูญไปจากธรรมบัญญัติ จนกว่าสิ่งที่จะต้องเกิด ได้เกิดขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นใครทำให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้ มีความสำคัญน้อยลง และสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วย คนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ แต่ใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติ คนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์” มัทธิว 5:17-18

จะเห็นได้ว่าในบทเรียนบทที่ 16 พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาในวันสะบาโตเช่นเคย ( ลูกา 4:16) เราพบอีกว่าพระเยซูทรงประสงค์ให้บรรดาสาวกของพระองค์รักษาความชื่นชมยินดีในวันสะบาโตที่แท้จริงต่อไป (มัทธิว 24:20)

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>