ข้อที่ 2. พระเจ้าทรงเปลี่ยนวันใช่หรือไม่?

พระเจ้าเคยประกาศเพื่อเปลี่ยนวันสะบาโตจากวันที่เจ็ดเป็นวันแรกของสัปดาห์หรือไม่ ?

คริสตชนส่วนใหญ่ยอมรับพระบัญญัติสิบประการเป็นแนวทางที่ชัดเจนในการดำรงชีวิต

พระบัญญัติสิบประการเป็นข่าวสารสำคัญที่พระเจ้าทรงเขียนขึ้นด้วยพระองค์เองเพื่อมอบให้แก่มนุษย์ พระองค์ทรงเขียนบนศิลาด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระองค์เอง (อพยพ 31:18)

ในพระบัญญัติข้อที่สี่พระเจ้าตรัสว่า

“จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์ จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้าหกวัน แต่วันที่เจ็ดนั้นเป็นสะบาโตแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั้นห้ามทำการงานใดๆ.... เพราะในหกวันพระยาห์เวห์ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ทะเล และสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระยาห์เวห์ทรงอวยพรวันสะบาโต และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์” อพยพ 20:8-11

เมื่อพระองค์ทรงมอบพระบัญญัติสิบประการให้แก่ชนชาติของพระองค์ พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนจึงไม่ควรจะมีผู้ใดแก้ไขพระบัญญัติที่มาจากพระโอษฐ์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้

“ท่านทั้งหลายอย่าแต่งเติมถ้อยคำที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ และอย่าตัดสิ่งใดออก เพื่อท่านทั้งหลายจะรักษาพระบัญญัติของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่าน” เฉลยธรรมบัญญัติ 4:2

พระเจ้าได้ทรงปฏิญาณไว้ว่าจะไม่แก้ไขพระวจนะของพระองค์

“เราจะไม่ฝ่าฝืนพันธสัญญาของเรา หรือพลิกแพลงถ้อยคำที่ออกไปจากริมฝีปากของเรา” สดุดี 89:34

พระคริสตธรรมคัมภีร์มีความชัดเจนในตัว พระเจ้ามิได้เป็นผู้เปลี่ยนวันสะบาโตจากวันที่เจ็ดเป็นวันแรกของสัปดาห์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>