ข้อที่ 7. เสาะหาโบสถ์

พระเยซูทรงมีคนที่มีความเชื่อแท้ในโลกของเรากี่กลุ่ม?

“มีกายเดียว และมีพระวิญญาณองค์เดียว...มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว” เอเฟซัส 4:4,5

ในเมื่อพระคริสต์ทรงมี “ความเชื่อเดียว” เท่านั้น เราจะรู้ได้อย่างไรว่าความเชื่อไหนคือของแท้? พระเยซูทรงให้กุญแจไขปัญหานี้ว่า

“ถ้าใครตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ คนนั้นก็จะรู้ว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้า หรือว่าเราพูดตามใจชอบเอง” ยอห์น 7:17 (ดูเพิ่มเติมใน ยอห์น 8:31, 32)

เมื่อเราอุทิศถวายตัวเพื่อปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้า พระองค์จะทรงช่วยเราให้เห็นว่าคำสอนนั้นมาจากพระเจ้า หรือเป็นเพียงขนบธรรมเนียมประเพณีของมนุษย์ องค์ประกอบสำคัญในการค้นหาคริสตจักรแท้ ก็โดยการตรวจสอบว่าคริสตจักรนั้นมีความจงรักภักดีต่อพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ การมีสามัคคีธรรมแท้ที่ตั้งอยู่บนพระวจนะของพระเจ้า ไม่เพียงติดตามผู้นำที่มีความสามารถพิเศษ หรือติดอยู่กับสถาบันใหญ่

ขอให้ท่านค้นพบความจริงจากคำชี้แนะเหล่านี้ เดินไปในความแสงสว่างที่พระเจ้าทรงเปิดเผยความจริงแก่ท่านในพระคริสตธรรมคัมภีร์ พระองค์จะทำให้ท่านเข้าใจถึงความปรารถนาดีของพระองค์ที่มีต่อท่านอย่างแจ่มแจ้ง คริสตชนที่เติบโตคือผู้ที่เปิดจิตและใจยอมรับเอาความจริงตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เห็นจากพระวจนะของพระองค์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>