ข้อที่ 6. คริสตจักรมีความถูกต้องอะไร?

บางคนติงว่า คริสตจักรเต็มไปด้วยคนที่ไม่สมบูรณ์แบบ สิ่งที่ชายคนหนึ่งชื่อเฮนรี่ วอร์ด บีชเชอร์ กล่าวถึงนั้นเป็นความจริง “โบสถ์ไม่ได้เป็นห้องสำหรับจัดนิทรรศการของคริสตชนที่มีชื่อเสียงหรือโดดเด่นแต่ประการใด แต่โบสถ์เป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างเราๆ มากกว่า”

ไม่มีใครในหมู่เราสมบูรณ์แบบฉันใด คริสตจักรก็ไม่มีวันจะสมบูรณ์แบบฉันนั้น ในคำอุปมาอุปมัยเรื่องหนึ่งของพระเยซู พระองค์ทรงเตือนเราว่า ข้าวละมาน (ข้าวไม่ดี) ได้เจริญเติบโตปนกับข้าวสาลี (ข้าวดี) (มัทธิว 13:24-30) เมื่อเราอ่านจดหมายของเปาโลในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เราพบว่าคริสตจักรของอัครสาวกรุ่นแรกๆ ก็มีปัญหาขัดแย้งกันอย่างหนักเช่นกัน ในปัจจุบันคริสตจักรก็มีข้อบกพร่องที่รุนแรงเกิดขึ้นบ่อยๆ แต่โปรดระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีกลุ่มสมาชิกโบสถ์ที่บกร่องที่ไหนที่จะทำลายหรือก่อกวนพระองค์ผู้เป็นศิลาหัวมุม คือพระเยซูคริสต์ของเราได้ ดังนั้นสำหรับคริสตจักรทั้งหลายที่บกพร่องเราต้องรวมจิตรวมใจเพ่งมองไปที่พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ทรงรับใช้เราทั้งหลายเป็นสำคัญอันดับแรก ถึงแม้จะมีข้อบกพร่องแต่คริสตจักรก็ยังเป็นของพระเจ้า ดังนั้นขอให้หมายเอาพระคริสต์เป็นที่ตั้ง

“พระคริสต์ทรงรักคริสตจักร และประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร เพื่อจะทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์ โดยการชำระด้วยน้ำ และพระวจนะ เพื่อพระองค์จะได้คริสตจักรที่มีศักดิ์ศรี ไม่มีด่างพร้อย ริ้วรอย หรือมลทินใดๆเลย แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ” เอเฟซัส 5:25-27

คริสตจักรมีความสำคัญต่อพระเยซูมากจนกระทั่งพระองค์ “ทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร” ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราทุกคนและเพื่อคริสตจักรโดยรวม ดังนั้น ท่านควรให้ความสำคัญของการเป็นสมาชิกของโบสถ์ ท่านเป็นสมาชิกในพระกายของพระคริสต์หรือยัง?

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>