ข้อที่ 6. การรับบัพติศมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

การรับบัพติศมาเปรียบเสมือนการทำสัญญาที่จะใช้ชีวิตคริสเตียน แต่การยอมจำนนรับบัพติศมาของเราอาจไม่มีผลตลอดชีวิตโดยอัตโนมัติ

เรามักจัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับเด็กเกิดใหม่ หลังจากวันเกิดผ่านไป ความตื่นเต้นก็ลดน้อยลงไปด้วย เด็กๆ ยังคงต้องรับประทานอาหารประจำวัน อาบน้ำทุกวันและสนใจความเป็นอยู่ของเขาทุกวันเหมือนเดิม เหมือนกับการรับบัพติศมา เปาโลกล่าวถึงประสบการณ์ของเขาว่า “ข้าพเจ้าตายทุกวัน” (1 โครินธ์ 15:31) โดยการหนีห่างความเห็นแก่ตัวทุกวัน เราก็สามารถตอบรับพระคริสต์มากขึ้น

พิธีรับศีลบัพติศมาเปรียบได้กับพิธีแต่งงาน เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าความสัมพันธ์ที่มหัศจรรย์ที่กำลังเติบโตได้เริ่มขึ้นแล้ว เราจำเป็นต้องมอบตัวเราแด่องค์พระคริสต์ทุกวัน เพื่อการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ ต้อนรับชีวิตใหม่ทุกวันโดยการอธิษฐานและศึกษาพระคัมภีร์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>