ข้อที่ 7. เหตุของความชื่นชมยินดี

การรับบัพติศมาทำให้เกิดความยินดีอย่างมากมาย เพราะเขาเหล่านั้นที่เชื่อพระคริสต์ได้รับหลักประกันชีวิตนิรันดร์แล้ว “ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด” (มาระโก 16:16) เมื่อรับบัพติศมา เราอยู่บนหนทางที่สูงส่งนำไปสู่ความยินดีปรีดานิรันดร์ร่วมกับพระเจ้า

การรับบัพติศมายังเป็นการฉลองความสุขกับพระคริสต์ในปัจจุบันด้วย พระเยซูทรงสัญญาที่จะให้ ของประทาน ประเมินค่าไม่ได้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้รับบัพติศมาเหล่านั้น (กิจการของอัครทูต 2:38) และพระวิญญาณทรงเป็นที่มาของ “ผลของพระวิญญาณ” คือ “ความรัก” ซึ่งเติมชีวิตด้วย “ความอดทน ความกรุณา ความดี ความซื่อสัตย์ ความสุภาพอ่อนโยนและการรู้จักบังคับตน” (กาลาเทีย 5:22, 23)

การมีพระเยซูสถิตอยู่ในชีวิตของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพราะ

“พระวิญญาณที่พระเจ้าประทานมานั้น.....เป็นพยานร่วมกับจิตวิญญาณของเราว่า เราเป็นลูกของพระเจ้า” — โรม 8:15, 16

ความสนิทสนมกับพระเจ้าที่มั่นคงนี้ให้ประโยชน์ต่างๆมากมายแก่เรา แต่สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการรับรองว่าชีวิตจะไม่มีปัญหา แท้จริงแล้วบ่อยครั้งที่ศัตรูพยายามทำให้ผู้ที่ถวายตัวแก่พระองค์ได้รับความลำบากมากขึ้น ถึงกระนั้นก็ตามเมื่ออยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า เราจะรู้ว่าพระองค์ทรงให้ได้มีประสบการณ์หลายอย่างไม่ว่าจะดีหรือเลว เพื่อสอนและช่วยให้เราเติบโตในพระคริสต์ (ดูพระธรรมโรม 8:28)

หญิงคนหนึ่งตัดสินใจมอบชีวิตเธอให้พระคริสต์โดยการรับบัพติศมา แม้สามีเธอขู่ว่าจะหย่าขาดจากเธอก็ตาม สามีไม่ต้องการมีส่วนร่วมในความเชื่อใหม่ของเธอ แต่เธอยึดมั่นในพระเยซูและพยายามประพฤติตนเป็นภรรยาที่ทำตัวน่ารักมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในบางเวลาสามีนำเรื่องเดือดร้อนมาที่บ้าน แต่ในที่สุดเขาก็ต้องพ่ายแพ้ต่อข้อโต้แย้งที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ คือชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงเธอ ทำให้เขาต้องยอมยกชีวิตของเขาทั้งหมดให้พระเจ้าและรับบัพติศมาตามภรรยาของเขาในเวลาต่อมา

การติดสนิทกับพระคริสต์ “ไม่ว่าจะยากดีมีจน” ทำให้เราเป็นภาชนะอันทรงพลังในพระหัตถ์ของพระองค์ เราสามารถอุทิศตัว เพื่อดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์โดยไม่มีเงื่อนไข เพราะพระองค์ได้ทรงอุทิศชีวิตของพระองค์แล้ว เมื่อพระเยซูทรงชำระค่าจ้างของบาปเพื่อเราบนไม้กางเขน นับเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่ได้ถวายความรักและความภักดีของเราแด่พระองค์อย่างเปิดเผย หากท่านยังไม่ได้มอบชีวิตให้แก่พระองค์ ทำไมท่านไม่ตัดสินใจ ทูลขอให้พระองค์สร้างชีวิตใหม่ให้แก่ท่านด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับศีลบัพติศมาเข้าอยู่ในพระคริสต์เสียแต่วันนี้

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>