ข้อที่ 5 ทำไมการรับบัพติศมาจึงสำคัญ?

ตามแนวทางในพระดำรัสของพระเยซู การรับบัพติศมาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่ปรารถนาจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์

“ถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ คนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” ยอห์น 3:5

พระเยซูทรงให้ข้อยกเว้นเพียงข้อเดียวเท่านั้น ผู้ร้ายบนไม้กางเขนให้ “เกิดในพระวิญญาณ” เป็นไปไม่ได้ที่ผู้ร้ายจะลงจากไม้กางเขนแล้วจุ่มน้ำ เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์การเปลี่ยนจิตใจเขา พระเยซูทรงสัญญากับเขาว่าเขาจะได้อยู่กับพระองค์ในเมืองบรมสุขเกษม (ลูกา 23:42, 43) อย่างไรก็ดีผู้ร้ายคนนั้นได้ “เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ” โดยการชำระล้างเขาด้วยพระโลหิตของพระเยซูที่ไหลขณะถูกตรึงบนไม้กางเขนในขณะนั้น นักบุญออกัสตินสังเกตว่า “มีเพียงกรณีเดียวเท่านั้นที่ถูกบันทึกไว้เกี่ยวกับการกลับใจก่อนตาย ดังนั้นจึงไม่ควรมีใครที่สิ้นหวัง และเป็นเพียงกรณีเดียวเท่านั้นซึ่งไม่ควรมีใครนำมาอ้าง”

พระเยซูทรงให้คำเตือนอย่างเคร่งครัดด้วยพระองค์เองว่า

“ใครเชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ใครไม่เชื่อ [เพราะฉะนั้นจึงไม่รับบัพติศมา] จะถูกลงโทษ” มาระโก 16:16

การสิ้นพระชนม์ที่เนินเขาคาลวารีของพระเยซู เป็นการแสดงให้คนทั้งหลายได้เห็นถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา เราจำเป็นต้องตอบรับด้วยการแสดงตัวออกมาให้คนทั้งหลายได้เห็นด้วยการ โดยการสารภาพบาปอย่างไม่ละอาย แสดงถึงการถวายตัวของเราแก่พระคริสต์โดยการรับบัพติศมา ท่านพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระคริสต์หรือยัง? ท่านรับบัพติศมาแล้วหรือยัง? หากยัง ทำไมท่านไม่เตรียมตัวรับบัพติศมาในอนาคตอันใกล้นี้?

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>