ข้อที่ 3. ทำไมพระเยซูทรงรับบัพติศมา?

โปรดจำไว้เสมอว่าการรับบัพติศมาไม่เพียงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความตายแก่บาปที่ผ่านมาของเราเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นภาพวิธีการชำระล้างบาปของเราด้วย โดยพระเยซูทรงใช้พระโลหิตของพระองค์ชำระล้างบาปให้แก่เรา ในวันเพ็นเทคอสต์ เปโตรบอกแก่คนที่กำลังมองหาวิธีปลดปล่อยความผิดของตน ว่า “จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา” ดังนั้นพระคริสต์ทรงอภัย “บาปของท่าน” (กิจการของอัครทูต 2:38) ในเมื่อพระเยซูไม่มีบาป ทำไมพระองค์จึงยอมรับบัพติศมา?

“แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลี มาหายอห์นที่แม่น้ำจอร์แดนเพื่อทรงรับบัพติศมาจากท่าน...ความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการ” มัทธิว 3:13-15

พระเยซูทรงปราศจากบาป พระองค์ไม่จำเป็นต้องกลับใจจากการทำผิดแต่ประการใด พระคริสต์ทรงรับบัพติศมาด้วยเหตุผลอื่นคือ “ทำความชอบธรรมให้ครบถ้วนทุกประการ” พระเยซูทรงสร้างแบบอย่างที่ดีให้เราผู้เป็นคนบาปและอ่อนแอ โดยทรงรับบัพติศมา พระคริสต์ไม่เคยให้ผู้ติดตามพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ไม่เคยกระทำ ดังนั้นเมื่อผู้มีความเชื่อรับบัพติศมาด้วยการจุ่มน้ำจนมิด เขาเหล่านั้นกำลังเดินตามพระบาทของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระอาจารย์

พระคริสต์ทรงมอบความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เราโดยการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์

“พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” 2 โครินธ์ 5:21

ในสายพระเนตรพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนคนบาปเป็นธรรมิกชน เราเติบโตเป็นคนชอบธรรม ดังนั้นจึงมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>