ข้อที่ 2. ทำไมจึงควรรับบัพติศมา?

การช่วยให้รอดจากบาปของเรา มีการพิจารณาจากการทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระคริสต์สามประการคือ

“พระคริสต์วายพระชนม์เพราะบาปของเรา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์....และทรงถูกฝังไว้.... แล้ววันที่สามพระองค์ถูกทำให้เป็นขึ้นมา ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์” 1 โครินธ์ 15:3, 4

พระคริสต์ทรงทำให้การช่วยให้รอดจากบาปเป็นไปได้โดยการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ การถูกฝังและการฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมาใหม่

“ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราผู้ที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในการตายของพระองค์? เพราะฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” โรม 6:3, 4

พระคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา ถูกฝังและฟื้นคืนขึ้นจากอุโมงค์ฝังศพเพื่อมอบชีวิตใหม่ที่ชอบธรรมแก่เรา การรับบัพติศมาแสดงว่า (ในทางนั้น) เราสามารถมีส่วนร่วมในการสิ้นพระชนม์ การถูกฝังและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูจริง การรับบัพติศมาหมายความว่าเราตายและถูกฝังไปกับชีวิตบาปเก่าพร้อมกับพระคริสต์ และเราเป็นขึ้นมา “มีชีวิตใหม่” ในพระคริสต์ การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนชีพของพระคริสต์กลายเป็นการตายและฟื้นขึ้นมาของเรา พระเจ้าสามารถทำให้เราตายต่อบาปเสมือนหนึ่งถูกตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ทรงทำให้เรามีชีวิตในพระวิญญาณเสมือนหนึ่งได้ฟื้นขึ้นจากความตายแล้ว

การรับบัพติศมาที่แสดงออกอย่างชัดเจนนี้ เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงขั้นตอนการรับความเชื่อ ประการแรก เราจุ่มน้ำจนมิดเปรียบได้กับการตายอยู่ในหลุมฝังศพที่กลบเรียบร้อยแล้ว สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าเราตายไปกับพระคริสต์ ฝังการใช้ชีวิตแบบเก่าๆ ของเราเรียบร้อยแล้ว การรับบัพติศมาเป็นพิธีฝังศพ บอกลาความบาปที่คอยครอบงำเราอยู่ จากนั้นจึงถูกยกขึ้นจากน้ำโดยการรับบัพติศมาครั้งเดียว ซึ่งเปรียบเสมือนคนที่ถูกทำให้ฟื้นขึ้นจากหลุมศพ การทำเช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าคนนั้นเป็น “ถูกสร้างใหม่” อย่างสมบูรณ์แบบที่พระผู้เป็นเจ้าทรงรอคอยที่จะมอบ “ชีวิตใหม่” ให้แก่เรา

การจุ่มน้ำจนมิดเป็นการแสดงออกถึงความหมายการรับบัพติศมาอย่างแท้จริง คือการสิ้นพระชนม์ การถูกฝังและการเกิดขึ้นมาอีกครั้ง “การรับบัพติศมา” โดยการประพรมไม่ถือเป็นการแสดงสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ได้อย่างแท้จริง

การตายในพระคริสต์มีความหมายที่แท้จริงอย่างไร?

“เรารู้แล้วว่า คนเก่าของเรานั้นถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อตัวที่บาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไป [หมายถึงตัวบาปไม่มีพละกำลัง] และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป” โรม 6:6

การรับบัพติศมาเป็นการแสดงออกภายนอกของคนที่ต้องการทำสิ่งนี้ในใจ คือการยอมจำนนทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระคริสต์ หากเรายังยึดถือบางสิ่งบางอย่างไว้ไม่จำนนต่อพระองค์ ก็เท่ากับยังคงเป็น “ทาสของบาป” เมื่อไรที่ยอมจำนนต่อพระคริสต์อย่างเต็มที่แล้ว ความต้องการทำบาปของเราจะ “ถูกทำลายสิ้นไป”

ใครทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง?

“ข้าพเจ้าถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า” กาลาเทีย 2:20

เมื่อข้าพเจ้าแสดงออกว่าเข้าร่วมการถูกตรึงที่ไม้กางเขนของพระคริสต์โดยการรับบัพติศมา หมายความว่า ข้าพเจ้าได้เชิญฤทธิ์อำนาเข้ามาในชีวิต คือขอให้ “พระคริสต์....ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า”

การมอบชีวิตของท่านไว้ในพระหัตถ์ทั้งสองของพระคริสต์ ขั้นแรก ให้มองการสิ้นพระชนม์ของพระคริสต์บนไม้กางเขน อย่าคร่ำครวญถึงบาปที่คอยคุกคามท่านในอดีต ให้มองที่พระเยซู พินิจพิจารณาถึงพระสิริและความกล้าหาญของพระคริสต์บนเนินเขาคาลวารีแล้วท่านจะได้รับแรงดลใจ ท่านจะสามารถเข้าสนิทกับพระเยซู “โดยฤทธานุภาพแห่งไม้กางเขน ข้าพเจ้าขอประกาศว่า ข้าพเจ้าได้ตายไปพร้อมกับนิสัยเก่าและตอบสนองต่อพระเจ้า ข้าพเจ้าขอยืนเคียงข้างพระองค์ นับจากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะ ‘ดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้สละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า’”

ขณะที่สัมผัสถึงฤทธานุภาพการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ เราจะเห็นคุณลักษณะดีๆมากมายของพระองค์เข้ามาแทนที่นิสัยที่ไม่ดีในอดีตของเรา

“ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะ กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น!” 2 โครินธ์ 5:17

การรับบัพติศมาหมายถึง การแสดงความปรารถนาที่จะเกาะแขนพระเยซูและพร้อมดำเนินชีวิตใหม่ที่ดีกว่า “ในพระคริสต์” พระเยซูทรงกระทำผ่านจิตใจเรา ซึ่งเราไม่สามารถกระทำได้เอง การที่ลุกขึ้นจากน้ำเหมือน “คนที่ถูกสร้างใหม่” และพระองค์ทรงมอบฤทธานุภาพแก่เราเพื่อมีชีวิต “ใหม่”

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>