ข้อที่ 1. การรับบัพติศมาคืออะไร?

ชีวิตของผู้ต้องขังคนนี้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดเมื่อเขากลายเป็นคริสตชน ทำไมเขาจึงจำเป็นต้องรับบัพติศมา? ความสำคัญและความหมายที่แท้จริงของการรับบัพติศมามีกล่าวในพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างชัดเจน พระเยซูคริสต์ทรงประกาศเมื่อครั้งสนทนากับนิโคเดมัสผู้นำชุมชนในสมัยนั้นที่เข้าไปหาพระองค์ในยามค่ำคืนว่า

“เราบอกความจริงกับท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า... ถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณ คนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้” ยอห์น 3:3,5

ตามที่พระเยซูตรัสว่า เราต้องเกิดจาก “น้ำและพระวิญญาณ” “เกิดจาก.....พระวิญญาณ” เป็นเครื่องบ่งบอกถึงการมีชีวิตจิตใจใหม่ เพราะว่าการเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นการดำรงอยู่แบบใหม่ทั้งหมด มิใช่เพียงแค่ซ่อมแซมชีวิตเก่า แต่เป็นการเกิดใหม่ทั้งหมด จิตวิญญาณที่เกิดใหม่เป็นเรื่องสำคัญ และการรับบัพติศมาด้วยน้ำเป็นพิธีกรรมภายนอกที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงข้างในจิตใจเรานั่นเอง ตัวแทนของเราทำการรับบัพติศมาผู้ต้องขังเพื่อระลึกถึงคำสัญญาของเขาที่มีต่อพระเยซูคริสต์ บ่งบอกการเริ่มยอมรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตในเขาและจะแสดงออกเป็นลักษณะนิสัยของเขา

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>