บทที่ 19. ก้าวสู่ชีวิตคริสตชน

นี่คือจดหมายที่น่าตื่นเต้นจากตัวแทนโรงเรียนสอนพระคริสตธรรมคัมภีร์ในแอฟริกา “เมื่อห้าปีก่อนสถานีวิทยุที่ชื่อว่าเสียงแห่งคำพยากรณ์ ขอให้ผมเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำซึ่งเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์ทางจดหมาย ผมจึงยื่นเรื่องต่อพัสดีและมีคำสั่งอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้ จากนั้นผมเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังคนนั้นเป็นประจำเพราะเขาตั้งใจเรียนพระคัมภีร์เหลือเกิน

หลังจากการเยี่ยมครั้งแรกผ่านไปหกเดือน ผู้ต้องขังคนนั้นขอรับบัพติศมาและขอเข้าร่วมสรรเสริญพระเจ้าในโบสถ์ พัสดีจึงจัดพิธีการรับบัพติศมาในเรือนจำ โดยมีคนเร่ร่อนและผู้ต้องขังคนอื่นๆเป็นพยานให้กับการรับบัพติศมาครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดที่ผมเคยจัดมา

หลังจากนั้นไม่นาน พี่น้องร่วมพระคริสต์ของเราคนนี้พ้นโทษออกจากเรือนจำ เขายังคงใช้เวลาอันมีค่านี้ในการรับใช้พระเจ้าเหมือนเดิม เมื่อผมถามเขาว่าทำไม ผมได้รับคำตอบว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปมากเมื่อเขาเป็นประจักษ์พยานให้กับพระผู้ช่วยให้รอดในศาสนาของเขา เขาไม่มีความคิดของการเป็นผู้ต้องขังหรือการถูกปฏิบัติเยี่ยงผู้ต้องขังอีกเลย ชายผู้นี้เป็นหนึ่งในผู้นำการนมัสการพระเจ้าในโบสถ์ของเขาที่มีสมาชิกมากมาย”

ในบทเรียนนี้คุณจะได้เรียน

  1. การรับบัพติศมาคืออะไร?

  2. ทำไมจึงควรรับบัพติศมา?

  3. ทำไมพระเยซูทรงรับบัพติศมา?

  4. ทำไมเราควรจุ่มจนมิดน้ำ?

  5. ทำไมการรับบัพติศมาจึงสำคัญ?

  6. การรับบัพติศมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

  7. เหตุของความชื่นชมยินดี

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>