ข้อที่ 8. ความรักทำให้เราเชื่อฟังพระบัญญัติสิบประการ

พระเยซูตรัสว่าการเชื่อฟังนั้นเป็นผลมาจากความรัก

“ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” ยอห์น 14:15

หากเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็จะเชื่อฟังพระบัญญัติสี่ข้อแรกซึ่งนิยามความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า และถ้าเรารักเพื่อนมนุษย์ ก็จะเชื่อฟังพระบัญญัติหกข้อหลังซึ่งนิยามความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นๆ

คนเหยียบย่ำพระบัญญัติสิบประการเป็นคนบาป

“ทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ บาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ” 1 ยอห์น 3:4

ขอขอบพระคุณพระเจ้า เรามีพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งเสด็จมาในโลกนี้ ทรงสิ้นพระชนม์ ทรงฟื้นคืนพระชนม์ และขณะนี้ทรงประทับอยู่เพื่อจุดประสงค์เดียวคือ

“พวกท่านรู้อยู่แล้วว่า พระองค์ทรงปรากฏเพื่อกำจัดบาปของเราให้หมดไป” ข้อ 5

พระผู้ช่วยให้รอดบาปทรงให้อภัยและกำจัดบาปของเราจนหมดสิ้น (1 ยอห์น 1:9) ทรงสัญญาจะมอบความรักของพระองค์ให้แก่เรา เพื่อให้รักคนอื่นต่อไป จึงเป็นเหมือนยาถอนพิษขนานใหญ่สำหรับชีวิตที่เห็นแก่ตัว

“เพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว” โรม 5:5

ไม่มีใครมีความสามารถรักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้ามาแต่กำเนิด ความรักของพระองค์ “ได้หลั่งไหล........เข้าสู่จิตใจของเรา” เป็นความหวังเดียวเท่านั้นของเราทั้งหลาย

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>