ข้อที่ 6. พระบัญญัติสิบประการเป็นแนวทางสำคัญของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ยากอบเป็นพยานว่า

“เพราะว่าใครที่รักษาธรรมบัญญัติทั้งหมด แต่ผิดอยู่ข้อเดียว คนนั้นก็ทำผิดธรรมบัญญัติทั้งหมด เพราะว่าพระองค์ผู้ตรัสว่า ‘อย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขา’ ก็ตรัสไว้ด้วยว่า ‘อย่าฆ่าคน’ แม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณีแต่ได้ฆ่าคน ท่านก็เป็นผู้ละเมิดธรรมบัญญัติ เช่นนั้นแหละ พวกท่านจงพูดและทำเหมือนอย่างคนที่จะถูกพิพากษาด้วยหลักเกณฑ์แห่งเสรีภาพ” ยากอบ 2:10-12

ชาร์ล สเปอร์เจียน นักเทศน์คณะแบ็พตีสที่ยิ่งใหญ่ในศตวรรษที่ผ่านมา ประกาศว่า “พระบัญญัติของพระเจ้าคือกฎเกณฑ์สวรรค์ที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ มาจากสวรรค์ สมบูรณ์แบบ.... เป็นบัญญัติที่ไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป แต่ช่างเป็นความสมบูรณ์แบบเป็นความประเสริฐในตัวเองเกินพรรณนา”

จอห์น เวสลี่ย์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งคริสตจักรเมโธดิสท์ ได้เขียนถึงการคงอยู่ของเนื้อหาในพระบัญญัติว่า “พระบัญญัติที่มีอยู่ในบัญญัติสิบประการ...พระองค์ (พระคริสต์) ไม่ได้นำติดกลับไปด้วย....ทุกๆ ส่วนของพระบัญญัตินี้ต้องยังคงอยู่ให้มนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยได้ถือปฏิบัติ” หนังสือ “การเทศนา” เล่ม 1 หน้า 221, 222

บิลลี่ เกรแฮม ผู้สอนศาสนาซึ่งได้รับการยกย่องมากที่สุดในโลก พิจารณาพระบัญญัติสิบประการอย่างชื่นชมมากจนเขียนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับความสำคัญของบัญญัติสิบประการล้วนๆ ให้แก่คริสเตียน

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>