ข้อที่ 2. มิตรภาพที่ทำให้เปลี่ยนแปลง

พระคริสต์ทรงมีพระประสงค์ให้พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นเหมือนจดหมายส่วนตัวจากเพื่อนสนิทที่เขียนถึงท่าน

“แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว” ยอห์น 15:15

พระเยซูทรงมีพระประสงค์มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เรา พระวจนะของพระองค์นำเราเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับบรรดาผู้ที่วางใจและติดสนิทอยู่กับพระเจ้าและยินดีรับคำสั่งสอนของพระองค์

“เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา” ยอห์น 16:33

ท่านต้องอ่านจดหมายที่พระองค์ทรงส่งมาให้เพื่อให้เกิดสันติสุขและมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับพระคริสต์ พระคริสตธรรมคัมภีร์คือจดหมายสื่อสารจากสวรรค์ อย่าลืมเปิดจดหมายเหล่านี้อ่านเพราะข่าวประเสริฐที่ท่านต้องการใช้ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอยู่ในพระวจนะ

นี่คือประจักษ์พยานจากผลของพระคริสตธรรมคัมภีร์ “ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือและได้พบความช่วยเหลือนั้นจากพระเยซู ทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการได้เตรียมไว้สำหรับผู้หิวกระหายฝ่ายวิญญาณอย่างข้าพเจ้าได้พึงพอใจ พระคริสตธรรมคัมภีร์คือการเปิดเผยพระคริสต์ให้ข้าพเจ้ารู้ ข้าพเจ้าจึงเชื่อพระคริสต์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดบาปของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเชื่อพระคริสตธรรมคัมภีร์เพราะพบว่านี่คือเสียงของพระเจ้าที่มีต่อวิญญาณของข้าพเจ้า” เอลเลน จี ไวท์ สุขอนมัยกับความผาสุก (The Ministry of Healing) หน้า 461

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>