ข้อที่ 7. ดำเนินชีวิตตามวิถีของคริสเตียน

พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้อธิบายวิถีชีวิตคริสเตียนอย่างชัดเจน ตามที่กล่าวในพระธรรมเอเฟซัส 4:22-24 เขาจะ “ละทิ้ง” สิ่งซึ่งเป็นผลจาก “ตัณหาที่คอยล่อลวง” และ “สวมใส่” ชีวิตใหม่ นั่นคือ “การสร้างขึ้นตามแบบขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ในบทเรียนบทที่ 6 และในพระคัมภีร์กล่าวว่าในการเกิดใหม่เราจะถูก “สร้าง” ให้เป็นคนใหม่ในพระคริสต์

ที่มีความแตกต่าง

บทนี้และอีกหกบทต่อไปจะกล่าวถึงวิถีชีวิตคริสเตียนเคล็ดลับความสุขในชีวิตคริสเตียน ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าที่เข้มแข็งขึ้นอันมีผลให้วิถีชีวิตคริสเตียนมีความแตกต่างดังนั้นขอให้ปรับสายตาแล้วเพ่งมองไปที่พระเยซูเสียแต่วันนี้เพื่อท่านจะได้ฉลองชัยชนะในตอนจบ เมื่อสันติสุขของพระคริสต์อันไม่มีสิ่งใดเปรียบได้จะเข้ามาครอบครอง

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>