ข้อที่ 6. ทูตสวรรค์เฝ้ารับใช้ให้ผู้อธิษฐานสมปรารถนา

ผู้เขียนพระธรรมสดุดี ร้องด้วยความยินดีปรีดาสำหรับการรับใช้จากทูตสวรรค์ของพระเจ้า ที่คอยตอบคำอธิษฐานของเขา

“ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้า ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอด” สดุดี 34:4-7

เมื่อเราอธิษฐาน พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยตอบคำอธิษฐานต่างๆ ของเรา (ฮีบรู 1:14)

คริสตชนทุกคนมีทูตสวรรค์ประจำตัวคอยคุ้มครอง

“จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งเพราะเราขอบอกท่านทั้งหลายว่า ทูตสวรรค์ของพวกเขาคอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมอ” มัทธิว 18:10

เพราะว่าการอธิษฐานของเรา

“องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้ว อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการโมทนาพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์” ฟีลิปปี4:5-7

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>