ข้อที่ 8. เชื่อมั่นในฤทธานุภาพของพระเจ้า

สำหรับคนที่มีความหวาดกลัวหรือประพฤติผิดยากที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการปฏิบัติตนตามคำแนะนำสุขภาพที่อธิบายข้างต้น แต่สำหรับคนที่เชื่อและมองพระผู้เจ้าในแง่ดีจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในที่สุด

“จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่าน ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตาย ผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่าน” สดุดี 103:2-4

เดวิด ลาร์สัน (ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติ) ทำการวิจัยอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาและสุขภาพ การศึกษาของเขาแสดงให้เห็นว่า เกิดความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการสร้างพันธะของคริสตชนกับสุขภาพ เขาค่อนข้างประหลาดใจที่เรียนรู้ว่าคนที่เข้าโบสถ์มีชีวิตที่ยืนยาวกว่าคนที่ไม่เข้าโบสถ์ คนเข้าโบสถ์มีอัตราการเกิดโรคหัวใจ เส้นเลือดตีบ ความดันโลหิตสูงและโรคอื่นๆน้อยลง ลาร์สันค้นพบอีกว่าคนที่เชื่อพระเจ้ามีชีวิตอยู่อย่างบริบูรณ์มากกว่า เพราะโอกาสที่เกิดการซึมเศร้าสลดหดหู่ ติดเหล้า เข้าคุกซ้ำซากหรือชีวิตแต่งงานล้มเหลวมีน้อยมาก ความเชื่อมั่นในฤทธานุภาพของพระเจ้านั้นสำคัญเพราะทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างแท้จริง มีสุขภาพที่แข็งแรงและเป็นชีวิตที่มีความสุข

บนพื้นฐานข้อมูลที่มีการศึกษามานานกว่า 30 ปีของคริสเตียนคณะเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสในรัฐแคลิฟลอร์เนียประมาณ 50,000 คน ผลปรากฏว่าผู้ชายแอ๊คเวนตีสมีอายุยืนกว่าคนทั่วไป 8.9 ปี และผู้หญิงมีอายุยืนกว่าคนทั่วไป 7.5 ปี การศึกษาคริสตชนแอ๊ดเวนตีสในประเทศฮอลแลนด์ นอร์เวย์ และโปแลนด์ก็ให้ผลเช่นเดียวกัน นักวิจัยหลายคนให้เหตุผลการมีชีวิตที่ยืนของคริสตชนแอ๊ดเวนตีสว่า เพราะพวกเขาปฏิบัติตามหลักสุขภาพที่ได้กล่าวไว้ในบทเรียนนี้เพียงบางข้อหรือครบทั้งแปดข้อ ผู้ที่ปฏิบัติตามหลักเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าแต่ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าด้วย

การนำทัศนคติในพระคริสตธรรมคัมภีร์มาใช้ในชีวิตและความเป็นอยู่ของเรานำไปสู่การปฏิบัติที่แตกต่างออกไป แสดงให้เห็นหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่า ในโลกนี้ความเป็นคริสเตียนได้นำมาซึ่งศาสนาที่มีความเป็นเหตุเป็นผลและติดอยู่กับความเป็นจริงมากที่สุด ความเป็นคริสเตียนนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงทั้งความคิดและการปฏิบัติ และสร้างวิธีดำเนินชีวิตแบบใหม่

เพราะความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างร่างกายจิตใจและชีวิตในจิตวิญญาณของเรา คริสตชนผู้อยู่ในพระวจนะพระเจ้าจะปฏิบัติตามหลักการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซู ( 1 ยอห์น 3:1-3) พระคริสต์ไม่เพียงแต่ปรารถนาให้เราพร้อมที่จะพบกับพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเท่านั้น แต่ทรงปรารถนาที่จะปรับปรุงคุณภาพการดำเนินชีวิตปัจจุบันของเราให้ดีขึ้น เราสามารถร่วมมือกับพระองค์โดยการปฎิบัติตามหลักสุขภาพอันเป็นพื้นฐานของพระองค์

พระเยซูทรงสัญญาที่จะให้เราตัดขาดจากนิสัยที่ไม่ดีผ่านทาง “ฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา” (เอเฟซัส 3:20) หากท่านต้องการช่วยใครบางคนให้ได้รับชัยชนะจากการแก้นิสัยที่ไม่ดีเช่น การสูบบุหรี่ หรือการติดเหล้า คำตอบที่ดีที่สุดของท่านมักจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ แต่โดยฤทธานุภาพพระเจ้าซึ่ง “ทำกิจภายใน” ท่าน พระเจ้าจะทำให้ท่านแข็งแกร่งจนได้รับชัยชนะ พระวจนะของพระองค์สัญญาว่า “ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟิลิปปี 4:13)

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>