ข้อที่ 5. พระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระเจ้าทรงเป็นอย่างไร

ในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีการกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดา

เราทุกคนมิได้มีบิดาคนเดียวดอกหรือ? พระเจ้าองค์เดียวได้ทรงสร้างเรามิใช่หรือ?” มาลาคี 2:10

ภาพของพ่อบางคนที่เราเห็นในทุกวันนี้อาจไม่เป็นอย่างที่นึกคิด บางคนเป็นพ่อที่ละเลย บ้างก็เป็นพ่อที่กระทำการทารุณต่อครอบครัว แต่พระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้น ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่เอาใจใส่ และมีความละเอียดอ่อนทรงเป็นพระบิดาผู้ทรงพร้อมที่จะเล่นกับลูกๆ ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่ทำให้เด็กๆ ติดใจนิทานสนุก ที่พระองค์ทรงเล่าให้ลูกฟังก่อนนอน

พระบิดาที่รักยิ่งของเราทรงมีพระประสงค์ไม่เพียงเผยแพร่พระธรรมของพระองค์ผ่านทางพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้น พระองค์ทรงตระหนักดีว่า หากพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ธรรมดาอยู่ร่วมกับเรา พระธรรมของพระองค์จะเป็นรูปธรรมชัดเจนได้อย่างไร หากพระองค์เป็นเพียงใครคนหนึ่งที่เราได้ยินหรือได้อ่านจากหนังสือเท่านั้น ดังนั้น พระเจ้าจึงตัดสินพระทัยเสด็จมายังโลกของเราในร่างของคนจริงๆ ผู้มีนามว่า พระเยซู

“(พระเยซู) ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา” โคโลสี 1:15

เมื่อท่านเห็นพระเยซู ก็เท่ากับท่านได้เห็นพระเจ้า พระองค์เสด็จมาอยู่ในระดับเดียวกับเรา เป็นอย่างเรา ดังนั้นพระองค์ทรงสามารถสอนเราถึงวิธีการดำเนินชีวิตให้มีความสุข และทำให้เราเห็นว่าที่จริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นอย่างไร ทรงเป็นพระเจ้าที่มองเห็นได้ พระเยซูตรัสว่า “ใครก็ตามที่เห็นในเราก็จะเห็นในพระบิดา” (ยอห์น 14:9)

ขณะที่ท่านอ่านเรื่องราวของพระเยซูในหนังสือพระธรรมพระกิตติคุณสี่เล่มแรกในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ท่านจะเห็นภาพการพรรณนาถึงพระบิดาบนสวรรค์ของเราได้อย่างน่าชื่นชมเป็นยิ่งนัก ชาวประมงที่ทิ้งแหเพื่อติดตามพระเยซูและกลุ่มเด็กเล็กๆ ที่ได้รับพระพรของพระองค์ พระเยซูทรงปลอบโยนคนบาปที่ทุกข์เวทนาที่สุด และทรงจัดการกับคนหน้าซื่อใจคดที่คิดว่าตนเองมีความชอบธรรม พระองค์ทรงสามารถรักษาได้ทุกโรค ตั้งแต่คนตาบอดสนิทจนกระทั่งคนเป็นโรคเรื้อน พระเยซูทรงแสดงออกให้เห็นว่าพระเจ้าคือความรัก! พระองค์ทรงทราบถึงความต้องการของมนุษย์อย่างที่ไม่มีใครทำได้!

การเปิดเผยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าบนไม้กางเขนเป็นพระราชกิจสุดท้ายอันทรงเกียรติของพระเยซู “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3:16

การที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ ไม่เพียงเพื่อให้เราทั้งหลายมีชีวิตที่ดีขึ้นในขณะนี้เท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงมอบชีวิตนิรันดร์แก่เราด้วย ประชาชาติประหลาดใจ มีความหวังและความฝันเกี่ยวกับพระเจ้ามาหลายชั่วอายุคน เขาเห็นถึงพระหัตถกิจของพระองค์ในฟ้าสวรรค์หรือความงามในธรรมชาติ และบนไม้กางเขนที่พระเยซูทรงเปิดเผยให้ผู้อื่นเห็นเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์อย่างแท้จริงว่าพระองค์ทรงเป็นความรัก รักที่อมตะนิรันดร์!

ท่านพบพระเจ้าแล้วในตอนนี้เหมือนอย่างที่พระเยซูทรงเปิดเผยเรื่องราวของพระองค์ การพบดังกล่าวทำให้โดยส่วนตัวท่านเกิดความมั่นใจจริงๆ ว่า “องค์พระบิดา ข้าพระองค์รักพระองค์!”

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>