ข้อที่ 4. พระองค์เป็นพระเจ้าแบบไหน?

เหตุผลเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ต่อสิ่งมีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างก็คือ ความรู้สึกของพ่อที่ต้องการให้ลูกรู้จัก ในพระคริสตธรรมคัมภีร์พระเจ้าตรัสไว้เพื่อให้เรารู้ว่าพระองค์เป็นใครและทรงเป็นอย่างไรพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงโดยใช้อะไรเป็นต้นแบบ?

พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” ปฐมกาล 1:27

เพราะว่าเราถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า ความสามารถของเราในการสนองตอบและความรู้สึก ความสามารถในการจำและความหวัง ความสามารถในการคิดใคร่ครวญและวิเคราะห์ล้วนมาจากพระองค์ทั้งสิ้นคุณสมบัติพิเศษเฉพาะของพระองค์คืออะไร?

พระเจ้าคือความรัก” 1 ยอห์น 4:8

พระเจ้าทรงมอบความรักในพระทัยของพระองค์ให้แก่มนุษย์ ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงได้ทำคิดจะทำเพียงเพื่อประโยชน์ของพระองค์ มีความรักที่เสียสละเท่านั้นที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>