ข้อที่ 6. ท่านต้องอยู่ที่นั่น

พระเยซูทรงเฝ้ารอที่จะพบท่านต่อหน้า นี่เป็นการตอบคำถามว่าทำไมพระองค์ทรงเต็มพระทัยช่วยท่านให้รอดจากบาปด้วยต้นทุนที่แสนแพงขนาดนั้น ท่านควรตัดสินใจรับผลประโยชน์จากของประทานนี้ ควรยึดมั่นรับเอาพระคริสต์ให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดบาปของท่านท่านต้องการได้รับการอภัยจากไม้กางเขนเพราะ

“ไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือคนใดที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน หรือประพฤติการหลอกลวงจะเข้าไปในนคร(เยรูซาเล็มใหม่) นั้นได้ นอกจากพวกที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมษโปดกเท่านั้น” วิวรณ์ 21:27

พระเยซูทรงช่วยเรา จากบาป ไม่ใช่ในบาป เราต้องเข้าหาพระองค์ด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ในตัวเราซึ่งจะแยกเราออกจากมลทินและไร้ศีลธรรม พระเยซูทรงเป็นรหัสผ่านของเราในการเข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้

ในใจของท่านสามารถมีอาณาจักรแห่งนี้เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เมื่อพระคริสต์ทรงช่วยเราให้พ้นบาป พระองค์ทรงสร้างสวรรค์เล็กๆ ในใจเรา พระองค์ทรงขจัดความกังวล ความโกรธ ความอยาก ความกลัว และความผิดที่คอยสร้างความทุกข์แก่เรา ความหวังเรื่องราวของสวรรค์ไม่

ใช่การหนีปัญหาชีวิต แต่ช่วยเราให้สร้างสวรรค์บนโลกนี้ให้มากขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการสำรวจที่ชี้ให้เห็นว่า “บรรดาคนที่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าและมีความรับผิดชอบต่อคนอื่นมากกว่าคนที่ไม่เชื่อ”

เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นต่อชีวิตของท่านมากไปกว่าการเชื่อมั่นและวางใจในองคพ์ ระเยซูคริสต์เจ้า ขอให้ฟังเปโตรอธิบายผลกระทบของความเชื่อที่ยังคงมีอยู่นั้นว่าเป็นอย่างไร “พระองค์ผู้ที่พวกท่านไม่เคยเห็น แต่พวกท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ว่าขณะนี้พวกท่านไม่เห็นพระองค์ แต่พวกท่านยังเชื่อและชื่นชมยินดี ด้วยความยินดีเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนา เพราะได้รับความรอดแห่งวิญญาณจิตอันเป็นผลจากความเชื่อของพวกท่าน” 1 เปโตร 1:8, 9

ทั้งหมดนี้รวมถึงในสวรรค์ด้วย ท่านเคยค้นพบชีวิตบริบูรณ์แบบนี้ที่พระคริสต์ทรงปรารถนามอบให้ท่านไหม?ขอโปรดอย่าหันหน้าไปจากคำเชื้อเชิญด้วยพระกรุณาของพระองค์

“พระวิญญาณ (ที่บริสุทธิ์) และเจ้าสาวกล่าวว่า “เชิญเสด็จมาเถิด!” และให้คนที่ได้ยินกล่าวด้วยว่า “เชิญเสด็จมาเถิด!” คนที่กระหายเชิญเข้ามา ใครที่มีใจปรารถนา จงมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย” วิวรณ์ 22:17

ในเวลานี้ พระเยซูทรงสถิตอยู่กับท่าน พระองค์ทรงสนทนากับจิตใจท่านผ่านทางข้อความเหล่านี้ พระองค์ทรงเชื้อเชิญท่าน “มาเถิด มาเถิด มาเถิด” พระองค์ทรงประสงค์อย่างแรงกล้า และด้วยความมุ่งมั่นเพื่อท่าน หากท่านยังไม่ตัดสินใจรับพระองค์ ขณะนี้เป็นโอกาสดีที่สุดที่ท่านจะทบทวนคำเชิญของพระองค์

ทำไมท่านไม่ทูลพระองค์ว่า ท่านยอมรับของประทานที่ประทานให้ ด้วยพระกรุณาคุณของพระองค์และจะมีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระองค์? ทูลพระองค์ว่าท่านรักพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อท่านทั้งหมดและสิ่งที่พระองค์กำลังวางแผน เพื่อท่านหากมีบางสิ่งบางอย่างทำให้ท่านลำบากใจระหว่างท่านกับพระเจ้า โปรดวิงวอนทูลขอให้พระองค์ช่วยท่านให้เบาใจในเรื่องนั้น วันนี้ ขณะที่ท่านได้ยินพระสุรเสียง ของพระองค์ขณะที่จิตใจของท่านยังตอบสนองอยู่นั้น โปรดมอบตัวท่านให้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้าจนหมดสิ้น โปรดก้มศีรษะของท่านและกล่าวว่า “พระเยซูคริสต์เจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เข้ามาหาพระองค์และขอมอบทุกสิ่งทุกอย่างของ ข้าพระองค์แก่พระองค์ ข้าพระองค์จะเป็นของพระองค์ตลอดไป”

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>