ข้อที่ 4. เราได้รับการช่วยให้รอดด้วยขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นที่ 1 ทูลขอให้พระคริสต์ขจัดความบาปในชีวิตของท่าน

เรามีส่วนต้องทำอะไรบ้างในการขจัดชีวิตที่เต็มไปด้วยบาปของตนเอง?

เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงกลับใจและหันมาหาพระเจ้า เพื่อที่ว่าความผิดบาปของพวกท่านจะได้รับการลบล้าง” กิจการของอัครทูต 3:19

อะไรทำให้คนกลับใจ?

หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาอันอุดม ความอดกลั้นพระทัย และความอดทนของพระองค์ โดยไม่รู้หรือว่า พระกรุณาคุณของพระเจ้า นั้น มุ่งจะชักนำท่านให้กลับใจใหม่?” โรม 2:4

แต่บัดนี้ข้าพเจ้ามีความยินดี ไม่ใช่เพราะพวกท่านเสียใจแต่เพราะความเสียใจนั้นทำให้ท่านกลับใจ” 2 โครินธ์ 7:9

การกลับใจใหม่คือ การรู้สึกเสียใจในชีวิตบาปที่ผ่านมาของเราและคิดจะไม่ทำบาปอีก เป็นการเปลี่ยนการกระทำ นิสัยและทัศนคติเก่าๆ การเสียใจมิใช่เพราะกลัวถูกลงโทษแต่เพราะต้องการทดแทน “พระกรุณาธิคุณของพระเจ้า” ต่างหากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปแทนเรา ดังนั้นการที่เราไม่ทำบาปก็เพราะความบาปทำให้พระองค์ทรงเจ็บปวด

วิธีที่เราได้รับชีวิตใหม่จากพระคริสต์

>> เชื่อและยอมรับพระองค์ในฐานะทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้า

>> สร้างความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ (การอธิษฐานและการอ่านพระคัมภีร์เป็นประจำเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง)

>> พระคริสต์ทรงทำหน้าที่ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อนำเอาพระอุปนิสัยที่ดีเลิศของพระองค์มาแทนที่นิสัยที่ไม่ดีของเรา

เมื่อเรามีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ เราจะไม่ถูกกล่าวโทษบาปที่เคยทำมาแล้วและความชอบธรรมจะดำรงอยู่ในชีวิตแน่นอน (เอเสเคียล 33:14-16)

พระเจ้าทรงขจัดชีวิตบาปเดิมของเราได้อย่างไร?

การกลับใจและการอภัยบาปเป็นของประทานที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา

พระเจ้าทรงตั้งพระองค์ (พระคริสต์) ไว้ที่พระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ ให้เป็นองค์พระผู้นำและองค์พระผู้ช่วยให้รอด เพื่อจะให้ชนอิสราเอล กลับใจใหม่และจะทรงอภัยบาปของเขาทั้งหลาย” กิจการของอัครทูต 5:31

เมื่อเรากลับใจใหม่ พระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงรักจะอภัยบาปให้เราชำระบาปและโยนความบาปทั้งปวงลงในห้วงทะเลลึก

ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” 1 ยอห์น 1:9 (ดูเพิ่มเติมในมีคาห์ 7:18, 19)

ไม่มีบาปใดที่หนักหนาจนพระผู้ช่วยของเราผู้ทรงสิ้นพระชนม์แทนเราที่คาลวารีไม่สามารถให้อภัยเราได้ คนที่เชื่อมั่นพระเยซูจะขอเพียงให้พระองค์ยกโทษเท่านั้น หากเราไม่ทูลขอการให้อภัยจากพระองค์การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูจะไม่สามารถยกโทษให้ได้ หากเราไม่ทูลขอ การอภัยจากพระองค์ จะเป็นเรื่องน่าเศร้าที่บาปของเราตอกตะปูลงที่พระหัตถ์และพระบาทของพระองค์ อย่างไรก็ตามพระเยซูทรงปรารถนาให้ทุกคนมารับการให้อภัย พระองค์ทรงร้อนรนอยากให้ทุกคนทำเช่นนั้นมากกว่าที่เราคิดไว้

ข่าวของแม่ที่กำลังป่วยใกล้ตาย เล็ดลอดมาเข้าถึงหูชายหนุ่มคนหนึ่งที่หนีออกจากบ้าน ข่าวนี้ทำให้เขารู้สึกผิดที่ตัดขาดความเป็นแม่เป็นลูกทิ้ง เขารีบกลับบ้าน วิ่งขึ้นไปที่ห้องแล้วโผไปที่เตียงของมารดา น้ำตาไหลพรากขณะขอให้แม่ยกโทษให้เขา แม่สวมกอดเขาและกระซิบว่า “ลูกเอ๋ย แม่เตรียมยกโทษให้ลูกตั้งนานแล้ว เพียงแต่รอให้ลูกเอ่ยปากเท่านั้น”

หากท่านหนีออกห่างจากพระเจ้าหรือหากท่านยังไม่รู้จักพระองค์ ลองไตร่ตรองดูว่าพระบิดาผู้ทรงรักเรา ในสวรรค์มีความยินดีมากเพียงใดที่จะต้อนรับท่านกลับบ้าน พระองค์ไม่ประสงค์สิ่งใดมากไปกว่าการที่ท่านได้รับการอภัยโทษจากพระองค์ พระองค์ทรงรักท่าน ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อท่านทรงยินดีและเต็มพระทัยที่จะอภัยโทษแก่ท่านเสมอ ดังนั้นขอให้ท่านกลับใจตามคำเชิญอันทรงเกียรติของพระองค์สารภาพบาปของท่าน ขอเพียงให้เชื่อว่าพระองค์ทรงอภัยบาปให้ท่านจริง เพียงเชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์

ขั้นที่ 2 รับชีวิตใหม่จากพระเยซู

ในส่วนของท่าน การรับชีวิตใหม่จากองค์พระเยซูคือ การที่ท่านเชื่อว่าพระองค์ทรงช่วยท่านรอดจากบาปจริง ขอให้ท่านยอมรับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระองค์จะทรงอภัยโทษชำระล้างท่านและขจัดชีวิตเก่าที่มีบาปของท่าน พระองค์จะทรงมอบและเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้แทน

แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์ คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น พระองค์ก็จะประทานสิทธิ์อำนาจ (อำนาจการบังคับบัญชา สิทธิพิเศษ) ให้เป็นลูกของพระเจ้า” ยอห์น 1:12

ในฐานะบุตรของพระเจ้า ท่านมี “สิทธิ์” รับชีวิตใหม่จากพระเยซู ตามที่กล่าวไว้ว่าท่านไม่สามารถทำได้เอง เพราะสิ่งนี้เป็นของประทานจากพระบิดา แห่งสวรรค์ของท่าน พระเยซูทรงมั่นคงในพระสัญญา ทรงขจัดความไม่มั่นคงและข้อสงสัยต่างๆ ออกไปจนหมดสิ้น

พระเจ้าทรงให้ชีวิตใหม่แก่เราได้อย่างไร?

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า’” ยอห์น 3:3

ตามที่พระเยซูตรัสไว้ แท้จริงแล้วผู้ที่กลับใจหรือคนบาปที่เชื่อพระเยซูจะได้รับการเกิดใหม่ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พระเจ้าเท่านั้นทรงสามารถเนรมิตได้ พระองค์ทรงสัญญาว่า

เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า” เอเสเคียล 36:26

พระเยซูทรงเปลี่ยนความรู้สึกและพฤติกรรมใหม่ๆ ในจิตใจเราและทรงสถิต “ในพวกเรา” (โคโลสี 1:27) ชีวิตใหม่นี้มิได้เป็นเพียงความคิดฝ่ายจิตวิญญาณที่สวยงามเท่านั้น แต่เป็นความจริงที่หนักแน่นเข้มแข็ง เป็นการฟื้นคืนจากความตายฝ่ายจิตวิญญาณให้เป็นชีวิตใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง

ขั้นที่ 3 มีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูทุกวัน

ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ไม่เห็นแก่ตัว ผูกติดกับพระเยซูมิตรที่รักยิ่งของเราทุกวันเราเติบโตในชีวิตใหม่จากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างเรากับพระเยซู ด้วยการใช้เวลาเข้าสนิทอย่างมีคุณค่ากับพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบข้อคิดห้าประการเพื่อให้เราเติบโตในด้านจิตวิญญาณ คือ การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน การอุทิศถวาย การมีสามัคคีธรรมและแบ่งปันประสบการณ์กับพี่น้องคริสเตียนอื่นๆ การมีชีวิตในพระคริสต์ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำอะไรผิดเลยบางครั้งเราอาจสะดุดล้มและทำบาป จงทูลขอการอภัยบาปจากพระองค์ จากนั้นดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไป เราจะทราบทิศทางที่แน่นอนและรู้ว่าพระคริสต์ทรงมีชีวิตอยู่ในจิตใจของเรา

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>