ข้อที่ 3. ใครสามารถช่วยเราให้รอดพ้นได้?

พระเยซูคริสต์เท่านั้นผู้สามารถช่วยให้เรารอดพ้นจากบาปได้

(1) พระเยซูสามารถช่วยเราให้รอดบาป

แล้วจงเรียกนามท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่าน ให้รอดจากบาปของพวกเขา” มัทธิว 1:21

เพื่อนที่นับถือศาสนาฮินดูบอกเพื่อนที่เป็นคริสเตียนว่า “ฉันพบหลายสิ่งหลายอย่างในศาสนาฮินดู แต่ไม่พบในศาสนาคริสต์ มีเพียงสิ่งหนึ่งที่ศาสนาคริสต์มีแต่ศาสนาฮินดูไม่มี คือ พระผู้ช่วยให้รอดบาป” ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาเดียวในโลกที่มีพระผู้ทรงช่วยให้รอดบาปสำหรับผู้วางใจพระองค์

(2) พระเยซูสามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าที่ขาดสะบั้น

พวกท่านเป็นคนไม่มีพระคริสต์...อยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้า แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกล ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์” เอเฟซัส 2:12, 13

พระเยซูทรงเป็นมิตรที่ดีสมบูรณ์แบบที่เราควรผูกมิตร พระองค์ทรงปรารถนาจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่เรา “โดยพระโลหิตของพระคริสต์” เราได้รับการอภัยบาปในชีวิตที่ผ่านมา เราได้รับการยอมรับ ได้พลังอำนาจ เหนือบาปและได้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ทุกวัน เรารู้ว่าพระองค์ทรงพร้อมเสมอเพื่อพยุงเราขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง ความรักของเราเพื่อพระองค์ก็คือ เราปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในแนวทางที่ทำให้พระองค์ทรงพอพระทัย

(3) พระเยซูสามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากโทษของบาปคือ ความตายนิรันดร์

เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือ ความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” โรม 6:23

เราคือผู้ฝ่าฝืนพระบัญญัติ สมควรถูกตัดสินให้ประหารชีวิต บทลงโทษบาปของเราคือ ความตาย แต่พระเยซูทรงสามารถช่วยเราให้รอดจากความตายนิรันดร์ ด้วยการประทานชีวิตนิรันดร์มาแทนที่

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือ ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา” โรม 5:8

ด้วยความรักมั่นคงของพระเยซู “ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” โดยการที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์และยอมรับความทุกข์ทรมาน อันเป็นจากผลของบาปแทนเรา แต่พระองค์ยังทรงอภัยโทษให้เราทุกคน จนบาปหมดสิ้นไป

(4) พระเยซูสามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความบาป

ฉะนั้นถ้าใครอยู่ในพระคริสต์ เขาก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไปนี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” 2 โครินธ์ 5:17

เราไม่สามารถช่วยตนเองให้รอดจากบาปหรือเปลี่ยนนิสัยของตัวเองได้ เหมือนสิงโตจะไม่สามารถเลิกความอยากเมื่อเห็นลูกแกะ (โรม7:18) เป็นธรรมดาที่ความบาปมีอำนาจมากกว่าความตั้งใจจริงของเรา แต่พระเยซูคริสต์ทรงสามารถประทาน “ความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์” (เอเฟซัส 3:16) พระองค์ทรงนำเอาคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบของพระองค์อันได้แก่ความรัก สันติสุข ความยินดี ความกรุณา และการรู้จักบังคับตนมาแทนความบกพร่องของเรา(กาลาเทีย 5:22, 23) พระคริสต์ ทรงมีชีวิตอยู่ในเรา จะได้รับการฟื้นฟูใจและมีชีวิตใหม่

นายแฮรอท ฮิวชส์ ไม่มีความหวังที่จะเปลี่ยนนิสัยได้อีกต่อไป เขาพยายามเลิกดื่มเหล้าหลายต่อหลายครั้งแล้ว รู้ดีว่าสงครามขวดเหล้ากับตัวเองทำให้ภรรยาและลูกสาวสองคนต้องตกนรกทั้งเป็นมานานนับสิบปีดังนั้นในเช้าที่หนาวเย็นวันหนึ่ง เขาย่างเท้าลงในอ่างอาบน้ำและจ่อปืนลูกซองเข้าที่ปากของตัวเอง ก่อนเหนี่ยวไกปืน เขาตัดสินใจว่าจะอธิบายเรื่องต่างๆ ให้พระเจ้าทรงรับรู้ก่อน การอธิษฐานครั้งนั้นกลายเป็นคำอ้อนวอนที่ยาวนานด้วยเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระองค์

ในที่สุดพระเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กับเขา แฮรอท ฮิวชส์ สัญญากับพระคริสต์ ทำให้เขาพบความแข็งแกร่งในจิตใจ สามารถเลิกเหล้าได้ กลายเป็นสามีและบิดาที่น่ารักของครอบครัว และเป็นหนึ่งในวุฒิสภา ของสหรัฐอเมริกา เขาค้นพบว่าพลังอำนาจการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือ พระเยซูคริสต์

(5) พระเยซูสามารถช่วยเราให้รอดพ้นจากโลกแห่งบาป

สี่บทข้างหน้าใน พบแล้ว จะอธิบายว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>