ข้อที่ 2. เราต้องการรอดพ้นจากอะไรบ้าง?

(1) เราต้องการรอดพ้นจากบาป

เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” โรม 3:23

ในความเป็นจริงแล้วเรามักดำเนินชีวิตอย่างไม่ถูกต้อง ผู้ปกครองที่เครียดมักใช้ถ้อยคำด่าทอและทำร้ายจิตใจลูกอย่างรุนแรง รถสองคันเกือบชนกันเพราะคนขับอารมณ์เสีย นักเรียนคับแค้นใจและพูดนินทากัน นักธุรกิจวางแผน “ไม่รวม” รายได้บางตัวเวลาเสียภาษี “ทุกคนล้วนทำบาปทั้งนั้น” นั่นคือเงื่อนไขของมนุษย์ปุถุชน

พระคริสตธรรมคัมภีร์อธิบายความหมายของบาปอย่างไร?

การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป” ยอห์น 5:17

เราจำเป็นต้องหลุดพ้นจากสภาพถูกบีบบังคับและจากนิสัยไม่ดีต่างๆ เช่นการพูดโกหก การทำร้ายเมื่อโกรธ ตัณหา และความขมขื่นใจ เป็นต้น

ทุกคนที่ทำบาปก็ประพฤติผิดธรรมบัญญัติ บาปเป็นสิ่งที่ผิดธรรมบัญญัติ” 1ยอห์น 3:4

ดังนั้นเราจึงปรารถนาได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากบาป หรือการล่วงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้า

(2) เราต้องการรอดพ้นจากสภาพความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ถูกตัดขาด

แต่ว่าความบาปชั่วของเจ้าทั้งหลายได้กระทำให้เกิดการแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาปของเจ้าทั้งหลายได้บังพระพักตร์ของพระองค์เสียจากเจ้า” อิสยาห์ 59:2

บาปที่ไม่ได้รับการให้อภัย ได้ตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า พระคริสต์เสด็จมาฟื้นฟูความเชื่อมั่นพระเจ้า แต่ซาตานเฝ้ารอทำลายลับหลัง

(3) เราต้องการรอดพ้นจากบทลงโทษจากบาปคือ ความตายนิรันดร์

เพราะเหตุนี้ บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้น และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทำบาป” โรม 5:12

(4) เราต้องการรอดพ้นจากชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์ ความว่างเปล่า และความบาป สำหรับคนบาป ชีวิตเป็นถนนสายมรณะที่เป็นทางตัน

(5) เราต้องการรอดจากโลกแห่งความบาปเราต้องการหลุดพ้นจากโลกที่เต็มไปด้วยบาปและผลของบาป เช่น ความทุกขเวทนา ความเจ็บปวดทางจิตใจ ความโดดเดี่ยวอ้างว้าง สงคราม ความเจ็บป่วย และความตาย

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>