ข้อที่ 1. ความหมายของผู้หลงทางที่ได้รับการช่วยให้รอดจากบาป

บางครั้งแม้ชีวิตจะมีความสุขทางกาย แต่คนเรายังตกอยู่ภายใต้ความตายอยู่ดี หมายความว่าจิตวิญญาณของคนเรายังต้องตาย

ท่านทั้งหลาย ตายโดยการละเมิดและการบาปของท่าน เมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ ตามผู้ครอบครอง ที่มีอำนาจในฟ้าอากาศคือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้” เอเฟซัส 2:1, 2

ซาตานชักนำคนเราให้ตายในจิตวิญญาณ ล้มลงในบาปและความไม่เชื่อฟังแต่ความจริงที่แสนประเสริฐของพระวจนะที่กล่าวว่า พระเจ้ายังทรงรักคนที่เคราะห์ร้ายเหล่านี้ พระองค์ทรงรักเขาขณะที่เขาตายในบาป และพระองค์พร้อมที่จะช่วยชีวิตเขาอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้พ้นจากสภาพที่ลำบากนี้โดยไม่ต้องเสียค่าใดๆ ทั้งสิ้น

แต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา พระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิด พระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์... (จนกระทั่ง) พระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์” เอเฟซัส 2:4-7

พระเจ้าทรงรักเราขณะที่ตัวเราไม่มีความน่ารักแม้แต่น้อย ข่าวประเสริฐของพระองค์สร้างเราให้มีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราได้ แต่พระเจ้าสามารถทำได้ เมื่อถวายชีวิตและเข้าหาพระองค์ด้วยความเชื่อ พระองค์จะทรงประทานโอกาสครั้งที่สองในชีวิตแก่ท่านเป็นของขวัญที่พระองค์ทรงให้เปล่าๆ

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>