ข้อที่ 3. ความจริงสำคัญเกี่ยวกับพระเยซูเจ็ดประการที่ท่านควรทราบ

ความจริงที่เกี่ยวกับพระเยซูเจ็ดประการนี้จะไม่พบในมนุษย์ในโลกคนไหน

(1) พระเยซูเสด็จมาจากสวรรคส์ ูโลกพระเยซูมีจริงนานเท่าไร?

ก่อนอับราฮัมเกิด เราเป็นอยู่แล้ว!” ยอห์น 8:58

พระเยซูทรงประกาศต่อโลกว่า “เราเอง” พระทรงดำรงอยู่ตลอดเวลาและจะดำรงอยู่ตลอดไป ถึงแม้พระเยซูทรงเกิดจากหญิงธรรมดา (มัทธิว 1:22, 23)

พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์

ในศตวรรษที่ 19 อาจารย์ดไวท์ แอล มูดี้ และบิลลี่ เกรแฮม เคยพูดถึง การประสูติขององค์พระเยซูว่า “น่าจะมีการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ถวายแด่พระเยซูพระองค์ควรบังเกิดในเปลเงิน ควรมีทูตสวรรค์เป็นข้าราชบริพารคอยดูแล ควรเสวยด้วยช้อนทอง แต่พระผู้สร้างโลกและสวรรค์กลับเสด็จมาในร่างมนุษย์เกิดในรางหญ้า มีบิดามารดาที่ยากจนและอยู่ใน

สภาพแวดล้อมเลวร้ายที่สุด”ทูตสวรรค์บอกโยเซฟถึงเวลาที่องค์พระเยซูจะทรงประสูติว่า

เธอ (มารีย์) จะให้พระกำเนิดบุตรชาย แล้วจงเรียกนามท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขา” มัทธิว 1:21

พระเยซู พระผู้สร้างจักรวาล (ยอห์น 1:1-3, 14) ทรงเต็มพระทัยมาในโลกของเราเพื่อช่วยเราให้พ้นบาปและความตาย

(2) พระเยซูทรงมีชีวิตที่ไม่มีบาป

พระเยซูพระบุตรของพระเจ้า....แต่ทรงเคยถูกทดลองใจเหมือนเราทุกอย่าง ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป” ฮีบรู 4:14, 15

พระเจ้าไม่ใช่เพียงสิ่งที่พูดกันเพื่อให้เราพอใจและพ้นบาป แต่พระองค์ทรงเสด็จมายังโลกในสภาพมนุษย์ที่ไม่มีบาปที่เราสัมผัสได้ นามว่าพระเยซู อันเป็นรูปธรรมที่น่าสนใจมากกว่าคำเทศนาสั่งสอน บนโลกนี้ซาตานหรือคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของพระคริสต์พยายามวางอุบายให้พระองค์ทำบาป เมื่อครั้งที่พระคริสต์ทรงอดอาหารในถิ่นทุรกันดาร มารได้โจมตีพระองค์อย่างดุเดือดที่สุด เพื่อหวังทำลายความซื่อสัตย์ของพระเมสสิยาห์ (มัทธิว 4:1-11) พระเยซูทรงคุกเข่าอธิษฐานบนภูเขามะกอกเทศก่อนการตรึงกางเขน เพราะเป็นการทดลองใจที่บีบคั้น กดดันจน พระเสโท (เหงื่อ) ของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดิน (ลูกา 22:44)

พระคริสต์ทรงยืนหยัดต่อทุกเหตุการณ์ ที่มารทุ่มใส่พระองค์ แต่ “ยังปราศจากบาป” เพราะว่าพระเยซูทรงเผชิญปัญหาและการทดลองใจของมนุษย์ทุกอย่างดังนั้นพระองค์จึงทรงเข้าใจถึงการต่อสู้ดิ้นรนของเราพระองค์ทรงสามารถที่จะ “เห็นใจในความอ่อนแอของเรา” (ฮีบรู 4:15)

ทำไมพระเยซูจำเป็นต้องมีชีวิตที่ไม่มีบาป

พระเจ้าทรงทำพระองค์ (พระคริสต์) ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” 2 โครินธ์ 5:21

เหตุที่พระเยซูทรงชนะการทดลองใจและจำเป็นต้องมีชีวิตที่ไม่มีบาป เพื่อให้เราเห็นตัวอย่างการกระทำที่ดีของพระองค์ และให้เราเลิกชีวิตเก่าที่มีบาปนั้นเสียพระองค์ชนะการทดลองใจหมายถึงพระองค์ทรงยอมถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนตามข้อกล่าวหาที่คนยัดเหยียดให้พระองค์ แม้มิได้ทำอะไรผิด โดยที่พระองค์มิได้ทรงแก้ตัวอะไรทั้งสิ้น พระองค์จึงไม่มีบาปแต่มนุษย์กลับนำบาปของเขาวางไว้ที่พระองค์

(3) พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อกำจัดบาป ออกไป

คนทำบาปมีกี่คน?

เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” โรม 3:23

บทลงโทษสำหรับบาปคืออะไร?

เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้า คือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” โรม 6:23

ทำไมพระเยซูสิ้นพระชนม์?

จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า ผู้ทรงรับบาปของโลกไป!” (ยอห์น 1:29)

เราทุกคนทำบาปและก้าวสู่ความตายนิรันดร์ แต่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์แทนเรา พระองค์ทรงรับเอา“บาปเพื่อเรา” ทรงชำระโทษของความตายแทนเราการสิ้นพระชนม์ ของพระองค์ประทาน ดังนั้น “ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 6:23) พระเยซูทรงมอบความสมบูรณ์แบบ และชีวิตที่ชอบธรรมของพระองค์ให้เป็นของประทานแก่เรา ความรักเช่นนี้ยากที่มนุษย์จะเข้าใจ เพราะว่าการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ “เราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักตร์ พระเจ้า ทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” (โรม 5:1)

(4) พระเยซูทรงฟื้นจากความตาย

การสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขนยังไม่ใช่ตอนจบของเรื่องอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์ เพราะพระองค์ไม่อาจสิ้นพระชนม์อยู่อย่างนั้นหาไม่แล้วจะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาปของเราได้อย่างไร

และถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมา ความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ ท่านก็ยังคงอยู่ในบาปของตน และถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วย” 1 โครินธ์ 15:17, 18

ศาสดาของหลายศาสนาสั่งสอนความจริงตามหลักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่บางประการให้โลกรับรู้ศาสดาเหล่านั้นได้สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตแก่คนนับร้อยๆ ล้าน แต่ไม่มีอำนาจเหนือธรรมชาติที่จะให้ชีวิตแก่มนุษย์ได้ เพราะท่านเหล่านั้นตกอยู่ภายใต้กฎของความบาปและความทุกข์ยาก เพราะว่าองค์พระเยซูทรงลุกขึ้นจากหลุมฝังศพในวันที่สามหลังสิ้นพระชนม์ (ลูกา 23 และ24) พระองค์ทรงสัญญาอะไรไว้แก่เรา?

เพราะเรามีชีวิตอยู่ พวกท่านก็จะมีชีวิตอยู่ด้วย” ยอห์น 14:19

พระเยซูทรงพระชนม์อยู่ พระองค์ทรงมีอำนาจเหนือความตาย ฉุดเราขึ้นจากความตายจากนั้นมอบชีวิตบริบูรณ์นิรันดร์ให้แก่เรา หากเรายินดีเชิญพระองค์ พระเยซูก็พร้อมเข้ามาสถิตอยู่ในใจของทุกคน การฟื้นพระชนม์ก็เพื่อให้เราสมปรารถนาในวันนี้

นี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค” มัทธิว 28:20

มีชายหญิงจำนวนมากบนโลก กำลังแบ่งปันเรื่องราวของพระคริสต์ที่ทรงช่วยให้พวกเขาสามารถเลิกยาเสพติด สิ่งเลวร้ายที่สุดได้ พระองค์สามารถรักษาแผลใจที่ชอกช้ำแก่ทุกคน

นักศึกษาเก่าของเราคนหนึ่งเขียนข้อความที่แสดงความซาบซึ้งน่าประทับใจในกระดาษคำตอบแผ่นหนึ่งว่า “ผมเป็นนักดื่มเหล้าตัวยงวันหนึ่งขณะที่เมาเหล้า ผมเก็บแผ่นโฆษณาการเรียนพระคัมภีร์ของท่านขึ้นมาอ่าน ผมกรอกข้อมูลและส่งไป ต่อมาผมได้รับบทเรียนบทแรกแห่งความจริงของพระคริสต์ เมื่อผมศึกษาพระคัมภีร์ได้เพียงระยะหนึ่ง ผมตัดสินใจมอบจิตใจให้กับพระองค์เพราะผมสามารถหยุดเหล้าได้แล้ว”

พระเยซูทรงประทับอยู่ในชีวิตของชายคนนี้ ทำให้เขามีพลังใหม่ในจิตใจที่สามารถช่วยเขาเอาชนะสิ่งเสพติดได้ และเพราะพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปผู้ทรงฟื้นขึ้นมา จึงสามารถช่วยทุกคนที่ขอความช่วยเหลือจากพระองค์

(5) พระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์

หลังการฟื้นพระชนม์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับไปหาพระบิดา (กิจการของอัครทูต 1:9) พระองค์ทรงมอบคำพระสัญญาให้แก่ผู้ติดตามของพระองค์ว่า

อย่าให้ใจของพวกท่านเป็นทุกข์เลย พวกท่านวางใจในพระเจ้า จงวางใจในเราด้วย ในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่มากมาย ถ้าไม่มีเราคงบอกท่านแล้ว เพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับพวกท่าน เมื่อ....เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา...ที่ที่เราอยู่” ยอห์น 14:1-3

(6) พระเยซูทรงทำหน้าที่มหาปุโรหิตในสวรรค์

พระเยซูทรงเตรียมสถานที่บนสวรรค์ไว้ให้ท่าน

เพราะเหตุนี้พระองค์จึงต้องเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่างเพื่อจะได้เป็น มหาปุโรหิต ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาและซื่อสัตย์ในการกระทำกิจต่อพระเจ้าเพื่อที่จะลบล้างบาปของประชาชนเพราะพระองค์เองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลอง พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้” ฮีบรู 2:17-18

พระเยซูเสด็จมาในโลกของเราเพื่อ “ทรงไถ่บาปให้ประชาชาติ” และช่วยทุกคนให้พ้นความทุกข์ทรมานจากการเป็นทาสของบาป พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยเรา ดังนั้นในที่สุดพระองค์ทรงทำลายซาตาน เพื่อถอนรากถอนโคนต้นตอของบาป ความทุกข์ทรมานและความตายอย่างเด็ดขาด

พระเยซูในฐานะมหาปุโรหิตของเรา “ทรงเป็นเหมือนกับพี่น้องทุกอย่าง” ขณะนี้พระองค์ทรงปรากฏต่อพระพักตร์พระบิดาอย่างต่อเนื่อง ในฐานะคนกลางของเรา คือองค์เดียวผู้ทรงอวยพรเด็กๆ ทรงชุบชีวิตใหม่ให้แก่หญิงที่ถูกล่วงประเวณีและทรงให้อภัยโจรที่กำลังจะตายบนไม้กางเขน ขณะนี้พระองค์ทรงกำลังปฏิบัติกิจอยู่บนสวรรค์ เพื่อคอยดูแลช่วยเหลือเรา“พระองค์ทรงสามารถช่วยคนเหล่านั้นที่กำลังถูกทดลองใจ”

(7) พระเยซูจะเสด็จกลับมา

ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับไปสวรรค์ พระองค์ทรงสัญญาไว้อย่างไร?

“เมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้ว เราจะกลับมาอีกและรับท่านไปอยู่กับเรา เพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านจะได้อยู่ที่นั่นด้วย” ยอห์น 14:3

เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สอง พระองค์จะปลดปล่อยเราให้หลุดพ้นจากบาป ความเจ็บป่วย ความโศกเศร้าและความตายที่ระบาดอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ พระองค์ทรงยินดีรับเราทั้งหลายสู่โลกแห่งความสุข และชีวิตนิรันดร์ของพระองค์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>