ข้อที่ 2. พระคริสต์ทรงเป็นหัวใจของประวัติศาสตร์และคำพยากรณ์

เนื่องจากชีวประวัติของพระคริสต์เป็นจริงตามคำพยากรณ์ซึ่งเขียนไว้ ก่อนที่พระองค์ประสูติ คำทำนายในพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาเดิมเขียนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตั้งแต่การดำเนินชีวิต การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู พระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องราวชีวิตของพระองค์ที่เป็นจริงตามคำพยากรณ์

ช่วงเวลา 500 ถึง 1500 ปี ก่อนพระคริสต์ทรงประสูติ ผู้เผยพระวจนะ ในพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาเดิม พยากรณ์ถึงชีวิตของพระเมสสิยาห์ ได้ตรงทุกเรื่อง

เริ่มแรกของการเสด็จเข้ามาในโลกของพระคริสต์ คนทั่วไปเปรียบเทียบ ชีวิตของพระองค์กับคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมไว้อย่างไร?

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>