ข้อที่ 3. ชีวิตของพระคริสต์เ ป็น จริงตามคำพยากรณ์

เราพบคนที่โมเสสกล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติ และคนที่พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวถึง คือเยซูชาวนาซาเร็ธบุตรโยเซฟ” ยอห์น 1:45

ในการปรากฏพระองค์ต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรก พระผู้ช่วยให้รอดบาปของเราทรงอ้างถึงคำพยากรณ์ที่บันทึกเอกลักษณ์ของพระองค์ไว้หลังจากที่มีการกล่าวอ้างจากพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม พระองค์ทรงประกาศว่า องค์พระผู้ช่วยให้รอดบาปของเราทรงสร้างเอกลักษณ์ของพระองค์ให้เป็นไปตามคำทำนายอย่างสมบูรณ์

พระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่า ‘โอ คนโง่เขลาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้น! พระคริสต์จำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือ?’ แล้วพระองค์ทรงอธิบาย (พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม) เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง เริ่มต้นตั้งแต่โมเสส และบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมด” ลูกา 24:25-27

การเกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณ์เพิ่มความหนักแน่นให้กับหลักฐานที่ว่า พระเยซูคริสต์คือพระเมสสิยาห์ตามที่ทรงสัญญาไว้

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>