ข้อที่ 1. พระคริสต์ทรงพระชนม์ตลอดแต่นิรันดร์กาล

พระเยซูคริสต์มิได้เป็นเพียงคนดี ผู้ประเสริฐ เท่านั้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยพระเยซูทรงกล่าวอ้างอะไรที่พิจารณาแล้วเห็นว่าพระองค์เป็นพระเจ้า?

ถ้าพวกท่านรู้จักเราแล้ว ท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย ตั้งแต่นี้ไป ท่านก็จะรู้จักพระองค์และได้เห็นพระองค์....คนที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” ยอห์น 14:7-9

หากท่านสนใจคำตอบในคำถามที่ว่า“พระเจ้าคือใคร? พระองค์เป็นอย่างไร?” ขอให้ท่านมองไปที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงประกาศว่า

เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ยอห์น 10:30

พระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์พระบุตรทรงดำรงอยู่ด้วยกันตั้งแต่นิรันดร์กาล (ฮีบรู 1:8)

ไม่มีแม้สักเสี้ยววินาทีที่พระเยซูไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา พระบิดาทรงแบ่งปันความรัก และความเอาใจใส่ให้มนุษย์แต่ละคนเหมือนกับที่พระเยซูได้แสดงให้เห็นขณะดำเนินชีวิตอยู่ในโลก

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>