ข้อที่ 7. ใครควรรับผิดชอบความบาป?

ทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้มนุษย์รู้จักทำแต่ความดี? หากพระองค์ทำเช่นนั้น เราจะไม่ต้องพบปัญหาความชั่วร้ายบนโลกของเรา แต่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ให้มนุษย์สามารถมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างมีความหมาย ดังนั้น “พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์” (ปฐมกาล 1:27)

หมายความว่าเรามีอิสระและรู้ผิดชอบ เราสามารถเลือกที่จะรักหรือหันหลังให้พระองค์ก็ได้ พระเจ้าทรงให้มนุษย์และทูตสวรรค์มีจิตวิญญาณที่มีสามัญสำนึก และมีความสามารถในการเลือกได้อย่างแท้จริงทุกยุคทุกสมัย

ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติ ผู้ใด” โยชูวา 24:15

พระองค์ทรงท้าทายมนุษย์ผู้มีพระฉายาของพระองค์ให้เลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะพลังอำนาจแห่งเหตุผลจะคอยเตือนสติบอกเขาว่า “ทางของพระเจ้าเป็นทางที่ดีที่สุด” และจะช่วยชี้ผลของการไม่เชื่อฟังหรือผลของบาป จึงทำให้มนุษย์คิดได้และไม่หลงทำผิด

เฉพาะมนุษย์ที่มีสามัญสำนึกในการเลือกอย่างมีเหตุผลเท่านั้นจึงจะสามารถสัมผัสความรักที่แท้จริงของพระองค์ได้พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะสร้างแต่ละคนให้หยั่งรู้และซาบซึ้งในพระลักษณะของพระองค์ รักพระองค์ด้วยความเต็มใจและแบ่งความรักให้ผู้อื่นต่อไป พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะแบ่งปันความรักซึ่งมากพอๆ กับระดับความเสี่ยงที่พระองค์ทรงรับเอาจากการ ให้อิสระแก่เราในการเลือก พระองค์ทรงทราบดีว่าสักวันหนึ่ง มนุษย์หรือทูตสวรรค์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นอาจจะเลือกปฏิเสธที่จะรับใช้พระองค์ ซาตานเป็นตนแรกในจักรวาลที่เลือกทางเลือกที่น่ากลัวนั้น โศกนาฏกรรมของความบาปจึงได้เริ่มขึ้นจากมัน (ยอห์น 8:44, 1 ยอห์น 3:8)

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>