ข้อที่ 2. สร้างโลกในหกวัน

เพราะในหกวันพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดิน ทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้น แต่ในวันที่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพระพรวันสะบาโต และทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์” อพยพ 20:11

พระผู้สร้างผู้ทรงมีอานุภาพเหนือสรรพสิ่ง เป็นองค์นิรันดร์พระองค์ทรงสามารถสร้างโลกเสร็จในพริบตา “ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์” แต่เป็นพระประสงค์ของพระองค์เท่านั้นที่ต้องการสร้างโลกให้เสร็จในหกวัน ความจริงแล้วหกนาทีหรือหกวินาทีก็นับว่าเพียงพอ พระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่งในพระคริสตธรรมคัมภีร์อธิบายถึงสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นในแต่ละวันของสัปดาห์แห่งการสร้าง ผลงานชิ้นโบว์แดงที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างในวันที่หกคืออะไร?

สัปดาห์แห่งการสร้าง

วันแรก: แสงสว่างกลางวันและกลางคืนอย่างต่อเนื่อง

วันที่สอง: บรรยากาศของโลก

วันที่สาม: แผ่นดินแห้ง พืช หญ้า ต้นไม้ต่างๆ

วันที่สี่: ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ปรากฏขึ้น

วันที่ห้า: นกและปลา

วันที่หก: สัตว์บนบกชนิดต่างๆ และมนุษย์

วันที่เจ็ด: เป็นวันหยุด (สะบาโต)

“แล้วพระองค์ตรัสว่า ‘ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา ให้ครอบครอง..... ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไป....’ พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง” ปฐมกาล 1:26, 27

พระเจ้าทรงตัดสินพระทัยที่จะสร้างคน แต่ละคนให้เหมือนพระองค์ มีเหตุมีผล มีความรู้สึกและรักเป็น ทุกคนถูกสร้างขึ้นตาม “พระฉายา” ของพระเจ้า โลกเต็มไปด้วยพืชพรรณต้นไม้และสัตว์นานาชนิดภายในหกวัน และลำดับต่อไปพระองค์ทรงแนะนำผลงานชิ้นเอกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพระองค์ จากพระธรรมปฐมกาล 2:7 พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสร้างร่างของอาดัมจากผงคลีดิน เมื่อพระเจ้าทรงระบาย “ลมปราณแห่งชีวิต” เข้าทางจมูก มนุษย์จึงกลายเป็น “ผู้มีชีวิต” มนุษย์มีชีวิตขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นพระเจ้าทรงตั้งชื่อผู้ชายคนแรกว่า อาดัม ซึ่งมีความหมายธรรมดาว่า “ชาย” พระองค์ทรงสร้างหญิงคนแรกชื่อ เอวาแปลว่า “มีชีวิต” (ปฐมกาล 2:20; 3:20) เพราะพระองค์ผู้ทรงเป็นความรักทรงตระหนักถึงความต้องการของอาดัมที่ต้องมีเพื่อน

มนุษย์จึงมีชีวิตจากพระหัตถ์ของพระเจ้าอาดัมและเอวาสะท้อนถึง พระฉายาของพระองค์ความจริงแล้วพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสามารถใส่คำสั่งการทำงานให้แก่มนุษย์เหมือนการเขียนคำสั่งให้หุ่นยนต์เดินเที่ยวเตร็ดเตร่ในสวนเอเดนได้อย่างสนุกสนาน และออกเสียงสรรเสริญพระองค์ แต่พระเจ้าทรงปรารถนาการมีการติดต่อผูกพันธ์ที่มากกว่า เพราะหุ่นยนต์สามารถยิ้มได้พูดจาสุภาพได้และถึงขนาดล้างจานได้แต่หุ่นยนต์รักไม่เป็น

พระเจ้าทรงสร้างเราตามพระฉายาของพระองค์ ให้เรารู้จักคิด รู้จักเลือก รู้จักจำ รู้จักเข้าใจและรู้จักรัก อาดัมและเอวาเป็นลูกที่รักยิ่งของพระองค์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>