ข้อที่ 1. พระเจ้าทรงสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบ

พระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้าง สถาปนิกและนักออกแบบทุกสิ่ง นับตั้งแต่ปรากฏการณ์ระเบิดของกลุ่มดาวที่เรียกว่าซุปเปอร์โนว่า ไปจนถึงปีกน้อยๆ ของผีเสื้อ “โดยพระวจนะของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ก็ถูกสร้างขึ้นมากับบริวารทั้งปวง ก็ด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์.... เพราะพระองค์ตรัส มันก็เกิดขึ้นมา พระองค์ทรงบัญชา มันก็ออกมา” สดุดี 33:6-9 เพียงพระเจ้าตรัสเท่านั้น ทุกหน่วยก็จะวิ่งเข้ามาทำตามพระประสงค์ของพระองค์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>