ข้อที่ 5. วิธีเข้าใจพระคริสตธรรมคัมภีร์

ขณะที่อ่านพระธรรมของพระเจ้า ให้ยึดหลักสำคัญเหล่านี้ไว้ในใจ

(1) ศึกษาพระคัมภีร์ด้วยจิตอธิษฐาน หากท่านเข้าถึงพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วยหัวใจและจิตใจที่เปิดกว้างโดยการอธิษฐาน ท่านจะได้ติดต่อกับพระเยซูเป็นการส่วนตัว (ยอห์น16:13-14)

(2) อ่านพระธรรมทุกวัน การศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ทุกวันเป็นกุญแจสำคัญทำให้เกิดพลังในการดำเนินชีวิต (โรม 1:16)

(3) ขณะที่อ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ จงฟังในสิ่งที่พระธรรมเขียน ด้วยการตั้งคำถามว่า ผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ต้องการที่จะบอกอะไร? ความหมายแก่นแท้ของพระธรรมที่เราเข้าใจสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไร

(4) ศึกษาพระธรรมตามหัวข้อเรื่อง ด้วยการเปรียบเทียบพระธรรมด้วยพระธรรม พระเยซูทรงใช้วีธีนี้ในการพิสูจน์ว่าพระองค์คือพระเมสสิยาห์

เริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมดแล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง” ลูกา 24:27

การหยิบยกพระธรรมทุกข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะมาอธิบาย จะทำให้เรามีมุมมองหลายมิติที่สมบูรณ์

(5) ศึกษาธรรมเพื่อให้มีพลังในการดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ พระวจนะของพระเจ้าใน ฮีบรู 4:12 กล่าวว่า คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ นั่นให้ความหมายมากยิ่งกว่าทุกคำในกระดาษทั้งแผ่น พระวจนะเป็นอาวุธที่มีชีวิตอยู่ในมือเราเพื่อใช้ต่อสู้กับการทดลองใจให้ทำบาป

(6) สนทนากับพระเจ้าผ่านทางพระธรรมของพระองค์ผู้ที่เข้าใจพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างถ่องแท้ จะเต็มใจประพฤติตามที่พระคัมธรรมสอนไว้ (ยอห์น 7:17) เพราะสิ่งนี้ไม่ได้มาจากความคิดของมนุษย์หรือมาจากคำสอนของคริสตจักแห่งใดแห่งหนึ่ง

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>