ข้อที่ 4. ท่านสามารถเชื่อมั่นในพระคัมภีร์ได้

(1) การเก็บรักษาพระคัมภีร์ให้คงอยู่จนถึงปัจจุบันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจ ในยุคแรก พระคริสตธรรมคัมภีร์ต้นฉบับทั้งเล่มเป็นลายมือเขียน และใช้เวลานานกว่าจะมีการตีพิมพ์มีการคัดลอกและแจกจ่ายสำเนาต้นฉบับที่เป็นลายมือเขียนจวบจนปัจจุบันสำเนาฉบับทั้งเล่ม หรือบางส่วนที่เขียนด้วยลายมือยังมีให้เห็นหลายพันชุด

ในปี ค.ศ. 1947 มีการค้นพบพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมภาษาฮีบรูซึ่งมีอายุย้อนอดีตไปตั้งแต่ 150 ถึง 200 ปี ก่อนคริสตกาล ณ บริเวณใกล้ทะเลเด็ดซี (ทะเลตาย) เป็นที่น่าประหลาดใจที่ม้วนหนังสืออายุราวสองพันปีมีเนื้อหาความจริงตรงกับเนื้อหาในพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่จัดพิมพ์ในปัจจุบัน นับเป็นหลักฐานอันทรงพลังที่บอกว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นที่น่าเชื่อถือเพียงใด

การเขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ของอัครสาวกในยุคแรก มักเขียนเป็นจดหมายส่งไปยังคริสตจักรตามเมืองต่างๆ ที่ตั้งขึ้นหลังการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู ได้มีการเปิดการแสดงพระคริสตธรรมคัมภีร์พันสัญญาใหม่ซึ่งเป็นลายมือเขียนทั้งเล่มหรือบางบทรวมกันมากกว่า 4,500 ฉบับ ในพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดใหญ่ๆ ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา บางฉบับมีการบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่สอง หากเราเปรียบเทียบต้นฉบับคัดลอกลายมือเขียนในยุคแรกๆ เหล่านี้กับพระคริสตธรรมคัมภีร์ในยุคปัจจุบัน จะเห็นว่าพระธรรมพันธสัญญาใหม่ยังคงใจความสำคัญๆ ไว้เหมือนเมื่อครั้งที่เขียนในครั้งแรกอย่างไม่เปลี่ยนแปลง

ทุกวันนี้มีการแปลพระคริสตธรรมคัมภีร์บางบทหรือทั้งเล่มเป็นภาษาพื้นเมืองและภาษาต่างๆ มากกว่า 2,060 ภาษานับเป็นหนังสือขายดีที่สุดในโลก ซึ่งมียอดจำหน่ายรวมกันมากกว่า 150 ล้านเล่ม

(2) ความถูกต้องแม่นยำทางประวัติศาสตร์ของพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นเรื่องน่าทึ่ง นักโบราณคดียืนยันหนักแน่นว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นั้นถูกต้อง นักประวัติศาสตร์ค้นพบแผ่นจารึกดินและอนุสาวรีย์หินซึ่งไขปริศนาของชื่อ สถานที่และเหตุการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งก่อนหน้านี้เราสามารถรู้ได้จากพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้น

มีตัวอย่างในพระธรรมปฐมกาล 11:31 อับราฮัมและครอบครัวของเขา “เดินทาง ออกจากเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย จะเข้าไปใน(แผ่นดิน)คานาอัน” และเพราะมีเพียงพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นที่กล่าวถึงเมืองเออร์ ในขณะที่นักวิชาการมั่นใจว่าไม่เคยมีชื่อเมืองเออร์มาก่อน จนกระทั่งนักโบราณคดีพบว่าที่ฐานของเสาหอคอยโบสถ์ในอิรักตอนใต้ มีเขียนชื่อเมืองเออร์เป็นตัวอักษรรูปลิ่มของชาวบาบิโลนโบราณ ต่อมามีการเปิดเผยว่าในสมัยนั้นเมืองเออร์เป็นเมืองหลวงที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก แต่นักประวัติศาสตร์มิได้ตระหนักถึงความโดดเด่นของเมืองนี้ จึงมีเพียงพระคริสตธรรมคัมภีร์เท่านั้นที่ยังคงชื่อเมืองนี้อยู่จน กระทั่งนักโบราณคดีได้ใช้พลั่วไขความจริงแท้ในเรื่องนี้ เมืองเออร์เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างอีกมากมายที่นักโบราณคดียืนยันความถูกต้องของพระคริสตธรรมคัมภีร์

(3) คำทำนายที่แม่นยำในพระคริสตธรรมคัมภีร์เกิดขึ้นจริงแสดงว่าท่านสามารถเชื่อถือได้ พระคริสตธรรมคัมภีร์ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาเราในปัจจุบันท่านสามารถตรวจสอบคำทำนายที่ตื่นเต้นเหล่านี้ได้ในบทต่อไป

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>