ข้อที่ 1. พระเจ้าตรัสกับเราด้วยพระคริสตธรรมคัมภีร์

หลังจากพระเจ้าทรงสร้างอาดัมและเอวา ชายหญิงคู่แรกของโลก พระองค์ทรงสนทนากับเขาแบบสองต่อสอง แต่หลังจากที่เขาทั้งคู่ทำบาปแล้ว เมื่อพระเจ้าเสด็จมาเยี่ยม เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา?

แล้วชายและภรรยาของเขาได้ยินเสียงพระเจ้าเสด็จดำเนินอยู่ในสวน เขาทั้งสองได้หลบไปซ่อนตัวอยู่ในหมู่ต้นไม้ในสวนนั้น” ปฐมกาล 3:8

บาปเสี้ยมสอนไม่ให้มนุษย์ติดตามกับพระเจ้าแบบสองต่อสอง

หลังจากที่โลกแปดเปื้อนไปด้วยบาป พระเจ้าทรงติดต่อกับมนุษยชาติอย่างไร?

แท้จริงพระเจ้ามิได้ทรงกระทำอะไรเลย โดยมิได้เปิดเผยความลี้ลับให้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์ คือผู้เผยพระวจนะ” อาโมส 3:7

แม้ในช่วงชีวิตที่มืดมนของเรา พระเจ้าก็ยังทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ พระองค์ทรงให้คำตอบแก่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ของเราผ่านทางผู้เผยพระวจนะหรือบุคคลที่พระเจ้าทรงโปรดให้เขียนเรื่องราวของพระองค์

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>