ข้อที่ 1. ท่านสามารถเผชิญการพิพากษาโดยไม่ต้องหวาดกลัว

ใครจะเป็นผู้พิพากษาโลก?

“พระบิดาไม่ทรงพิพากษาใคร แต่ทรงมอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตร” ยอห์น 5:22

ไม้กางเขนเตรียมพระคริสต์ให้กลายเป็นผู้พิพากษาของเราได้อย่างไร?

“พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ ความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า...และเพื่อจะสำแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย” โรม 3:25, 26

การสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเราของพระคริสต์ ทำให้พระองค์ ทรงเป็นทั้งผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรมและผู้แก้ต่างซึ่งเต็มไปด้วยความเมตตา ผู้ทรงสามารถอภัยความบาปผิดให้แก่คนบาปที่กลับใจ เมื่อจักรวาลที่เฝ้ามองดูอยู่นั้นตั้งคำถามว่า “ผู้พิพากษาที่เป็นกลางประกาศคนที่ผิดให้ไม่ผิดได้ อย่างไร?” พระคริสต์ทรงสามารถตอบได้โดยชี้ไปที่รอยแผลเป็นบนพระหัตถ์ของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรับโทษความผิดบาปของเราอย่างถูกต้องด้วยพระกายของพระองค์แล้ว

หนังสือแห่งสวรรค์เก็บบันทึกชีวิตของมนุษย์ทุกคน บันทึกเหล่านี้จะนำมาใช้ในวันพิพากษา (วิวรณ์ 20:12) นี่คือข่าวร้ายสำหรับคนที่คิดว่าความบาปและคนทำผิดในที่ลับซึ่งเขาได้ทำไว้จะไม่กลับมาหลอกหลอนเขาอีก แต่เป็นข่าวดีสำหรับคนที่ยอมรับพระคริสต์อย่างจริงใจในฐานะผู้ทำหน้าที่แก้ต่างบนสวรรค์ “พระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองค์ ก็ชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น” (1ยอห์น 1:7)

พระเยซูทรงแลกเปลี่ยนอะไรกับชีวิตบาปของเรา?

“พระเจ้าทรงทำพระองค์ (พระคริสต์) ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” 2 โครินธ์ 5:21

ชีวิตบาปของเราถูกแลกด้วยชีวิตชอบธรรมที่สมบูรณ์ของพระคริสต์ เพราะชีวิตไร้บาปและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูทำให้พระเจ้าสามารถยกโทษบาปให้และปฏิบัติต่อเราเหมือนไม่เคยมีบาปมาก่อน อะไรทำให้พระเยซูมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นผู้แก้ต่างและพิพากษาเรา?

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>