ข้อที่ 6. การเปิดเผยการทรงพระชนม์ของพระเยซูเพื่อช่วยเรา

ภารกิจประจำวันในพระวิหารบนสวรรค์ของพระเยซูคืออะไร?

“เพราะเหตุนี้ พระองค์จึงทรงสามารถช่วยคนทั้งหลายที่เข้ามาใกล้พระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นอย่างเต็มที่ (ขอบเขตหมายถึงชั่วนิรันดร์) เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ทุกเวลาเพื่อทูลขอเผื่อคนเหล่านั้น” ฮีบรู 7:25

ขณะนี้พระเยซู “ทรงพระชนม์” เพื่อมอบพระโลหิตและถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาแก่เรา พระองค์ทรงนำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคน จากบาปอันน่าเศร้าใจ บางคนเข้าใจผิดว่าพระเจ้าไม่เต็มใจอภัยบาปแก่เรา ดังนั้นต้องมีพระเยซูเป็นคนกลางประทับบนสวรรค์เพื่อเฝ้าวิงวอนขอร้องให้พระเจ้าทรงอภัยบาปแก่เราความจริงมิได้เป็นเช่น นั้น พระองค์ต่างหากที่ทรงเต็มใจยอมรับการที่พระบุตรทรงถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชาด้วยความยินดีปรีดา

นอกจากพระคริสต์ทรงเป็นมหาปุโรหิตของเราบนสรวงสวรรค์แล้ว พระองค์ทรงมีภารกิจขอร้องมนุษย์ที่เมินเฉยให้เห็นข่าวประเสริฐของพระองค์เป็นครั้งที่สอง ทรงช่วยคนบาปที่สิ้นหวังให้มีความหวังในพระวจนะของพระองค์ และทรงช่วยผู้มีความเชื่อทั้งหลายให้มั่งคั่งในพระวจนะของพระองค์เพื่อทำให้การอธิษฐานมีพลังมากยิ่งขึ้น ขณะนี้พระเยซูกำลังหล่อหลอมชีวิตเราให้สอดคล้องกลมกลืนกับจะพระบัญญัติทั้งหมดของพระเจ้า และทรงช่วยเราพัฒนา

อุปนิสัยให้พร้อมเสมอสำหรับการทดลองที่จะเกิดขึ้น พระเยซูทรงมอบชีวิตของพระองค์แก่ทุกคนบนโลกนี้ตลอดไป ขณะนี้ในฐานะมหาปุโรหิตหรือคนกลาง “ดำรงพระชนม์อยู่ชั่วนิรันดร์” ทรงนำประชาชนให้ยอมรับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เพื่อบาปของเขา แม้พระองค์ทรงให้โลกที่พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงได้คืนดีกับพระองค์ที่ไม้กางเขนแล้วก็ตาม พระองค์ไม่ทรงสามารถช่วยเราให้รอดได้นอกจากจะยินดีรับเอาพระคุณของพระองค์ การที่มนุษย์หลงทางไม่ใช่เพราะ เขาเป็นคนบาปแต่เพราะเขาปฏิเสธที่จะรับการให้อภัยจากพระเยซูคริสต์ต่างหาก

บาปทำลายความสัมพันธ์ที่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกันระหว่างอาดัมเอวากับพระเจ้า พระเยซู (ทรงเป็นพระเมษโปดกหรือลูกแกะของพระเจ้า) ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นอิสระจากบาปและเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่หายไป ท่านได้พบพระองค์ผู้เป็นมหาปุโรหิตของท่าน ผู้รักษาความสัมพันธ์ (คนกลาง) ระหว่างพระองค์กับเราใกล้ชิดและบริสุทธิ์ด้วยกันตลอดไปหรือยัง?

การสิ้นพระชนม์ด้วยความเสียสละของพระคริสต์เป็นสิ่งพิเศษหาใดเหมือน ราชกิจของพระคริสต์บนสวรรค์นั้นมีค่ายากจะหาสิ่งใดเทียบได้ พระคริสต์เท่านั้นผู้ทรงทำให้พระเจ้าสถิตอยู่ข้างกายเรา พระคริสต์เท่านั้นผู้ทรงทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในหัวใจเราได้อย่างแท้จริง พระเยซูทรงทำให้พระองค์ว่างเปล่าเพื่อเติมเต็มให้เราทั้งหลายแทน พระองค์ทรงสมควรได้รับข้อผูกพันเช่นเดียวกันนี้จากเราด้วย จึงขอให้รับเอาพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดบาปและเป็นเจ้าเหนือชีวิตของท่านเสียแต่บัดนี้

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>