ข้อที่ 7. เงื่อนไขต่างๆ เพื่อรับพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในวันเพ็นเทคอสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คนที่ได้ยินพระวจนะร้องว่า “พี่น้องเอ๋ย เราจะทำอย่างไรดี?” (กิจการของอัครทูต 2:37)

“เปโตรจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่า ‘จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมา ในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลาย แล้วพวกท่านจะได้รับของประทานคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระสัญญานั้นตกแก่ท่านทั้งหลายกับลูกหลานของพวกท่านด้วย และแก่ทุกคนที่อยู่ไกล คือทุกคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกให้มาเฝ้า”’ กิจการของอัครทูต 2:38

การกลับใจใหม่หมายถึง การหันเหชีวิตที่ผิดบาปมาเข้าหาพระคริสต์ นี่คือเงื่อนไขการรับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อให้ได้รับพระวิญญาณ อย่างเต็มล้น เราต้องกลับใจใหม่ก่อนเป็นอันดับแรกและผูกพันชีวิตของเรากับพระเจ้า นอกจากนี้พระเยซูทรงเน้นถึงความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามและเชื่อฟัง ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการรับของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระองค์ (ยอห์น 14:15-17)

<< หน้าก่อน หน้าถัดไป >>